Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy

      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

 

Ogłoszenie nr 4/2017

 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje

w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Termin składania wniosków

15 maja 2017 – 30 maja 2017

 

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

3      bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,

3      na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD).

3      wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

 

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

 

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny 1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD.

Cel szczegółowy 1.1 Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD.

Przedsięwzięcie 1.1.3. Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną generujące powstanie nowych miejsc pracy.

Warunki udzielania wsparcia

Operacja musi:

3      spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, 2016 poz. 1390),

3      spełnić warunki oceny wstępnej,

3      zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3      zostać uznana za zgodną z LSR,

3      osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z

Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 4/2017 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki” załączonym do ogłoszenia o naborze

3      osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia
nr 4/2017)
. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania
w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 73 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wynosi 49 punktów

3      w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje niższa wnioskowana kwota pomocy. Jeżeli to kryterium nie daje rozstrzygnięcia, wówczas decyduje wcześniejszy termin złożenia wniosku.

Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 4/2017 - Lokalne kryteria wyboru operacji.

Wnioskodawca musi załączyć do wniosku wraz z załącznikami Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w naborze

 

1 726 378 zł

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Lokalna Strategia Rozwoju,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/  w zakładce: nabory wniosków.

 

Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 4/2017 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik 2 do ogłoszenia nr 4/2017 - Lokalne kryteria wyboru operacji

Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 4/2017 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 


 

 

 

Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 4/2017 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

TABELA PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU OPERACJI CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ZAKŁADANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Cel ogólny LSR

1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

1.1 Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD

Przedsięwzięcia

1.1.3. Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba inwestycji w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy

szt.

4

0

4

9

 


 

Załącznik 2 do ogłoszenia nr 4/2017 - Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Karta oceny punktowej wniosków

wpisujących się w przedsięwzięcia oznaczone jako 3 lub 5 

w załączniku nr 2 do Regulaminu Rady

 

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

 

 

Tytuł operacji:

Imię i nazwisko oceniającego:

 

Numer wniosku:

 

Kryteria zgodności z celami przekrojowymi PROW 2014-2020:

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

 

Uzasadnienie: podać jakie cele przekrojowe i dlaczego są realizowane uwaga na kryterium innowacyjności. Jeśli ten cel przekrojowy został wykazany, to w pkt. 2 oceny trzeba przyznać punkty za innowacyjność. Wynikać to może ze specyficznych cech projektu.

Operacja realizuje przynajmniej dwa cele przekrojowe.

 

 

4

 

Operacja realizuje przynajmniej jeden cel przekrojowy.

 

 

2

 

Operacja nie realizuje celów przekrojowych.

 

0

 

Innowacyjność operacji:

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

 

Uzasadnienie: podać uzasadnienie kierując się spełnieniem opracowanego już kryterium na obszarze LGD

Operacja jest innowacyjna.

 

5

 

Operacja nie jest innowacyjna.

 

0

 

Kryteria oceny przedsiębiorczości:

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

 

Uzasadnienie:

W przypadku przyznania punktów za tworzenie miejsc pracy trzeba oceniać dalej. W przeciwnym wypadku ocenę punktową kończymy na pierwszym kryterium.

Operacja przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy

 

2

 

Operacja nie przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy

 

0

Doświadczenie wnioskodawcy.

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

 

Uzasadnienie:

Ocena na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena na podstawie przedstawionego oświadczenia  wraz z referencjami

W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma udokumentowaną realizację minimum czterech projektów, których budżet jest równy lub wyższy niż kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.

 

 

8

 

W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma udokumentowaną realizację minimum dwóch projektów których budżet jest równy lub wyższy niż kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.

 

4

 

Wnioskodawca nie zrealizował mniej niż dwa projekty, których budżet jest równy lub wyższy niż kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.

 

0

 

W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma udokumentowaną realizację minimum dwóch projektów, przynajmniej w części finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

8

W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma udokumentowaną realizację minimum jednego projektu, przynajmniej w części finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

4

W chwili złożenia wniosku wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

0

Kierownik projektu opisanego we wniosku, lub osoba za niego odpowiedzialna ma doświadczenie i do tej pory zrealizowała oraz rozliczyła przynajmniej 4 projekty z budżetem nie mniejszym niż kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.

 

8

Kierownik projektu opisanego we wniosku, lub osoba za niego odpowiedzialna ma doświadczenie i do tej pory zrealizowała oraz rozliczyła przynajmniej 2 projekty z budżetem nie mniejszym niż kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.

 

 

4

Kierownik projektu opisanego we wniosku lub osoba za niego odpowiedzialna nie ma wymaganego doświadczenia.

 

0

 

 

Wnioskodawca (jego przedstawiciel) co najmniej raz uczestniczył w szkoleniu albo konsultacjach zorganizowanych przez LGD, poprzedzających nabór wniosków i wypełnił ankietę ewaluacyjną.      

 

 

2

Uzasadnienie:

Na podstawie listy uczestników szkoleń i konsultacji dostarczonej z biura LGD Informacja przekazywana przez Biuro LGD przed posiedzeniem Rady.

Skala planowanej inwestycji i realizacja wskaźników LSR.

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

Uzasadnienie:

Opis projektu we wniosku beneficjenta.

Z opisu wynika, że po zakończeniu planowanej operacji będzie z niej korzystało co najmniej 2000 mieszkańców rocznie, a wnioskodawca zobowiązał się do regularnego monitorowania liczby korzystających z ukończonych inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.   

 

8

 

Z opisu wynika, że po zakończeniu planowanej operacji będzie z niej korzystało co najmniej 1000 mieszkańców rocznie, a wnioskodawca zobowiązał się do regularnego monitorowania liczby korzystających z ukończonych inwestycji i dostarczania danych do LGD.   

 

6

 

We wniosku brak informacji na temat spodziewanej liczby korzystających z ukończonej inwestycji, ale wnioskodawca zobowiązał się do regularnego monitorowania liczby korzystających z ukończonych inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.

 

2

 

We wniosku brak informacji na temat spodziewanej liczby korzystających z ukończonej inwestycji, i wnioskodawca nie przewiduje regularnego monitorowania liczby korzystających z ukończonych inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.

 

 

0

 

 

Wnioskowana wysokość pomocy.

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

Uzasadnienie:

Wnioskowana kwota pomocy

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 250tys. PLN

 

8

 

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 300 tys. PLN

 

6

 

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 400 tys. PLN

 

3

 

Wnioskowana kwota pomocy jest wyższa niż 450 tys. PLN

 

0

 

Czas realizacji operacji

(zakreślić właściwe pole z punktacją)

Uzasadnienie:

Opis projektu we wniosku beneficjenta.

 

Czas realizacji operacji jest krótszy niż 12 miesięcy

 

5

 

 

Czas realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy.

 

0

 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD

(w przypadku odpowiedzi twierdzącej zakreślić właściwe pole z punktacją)

 

 

Uzasadnienie: konieczne pisemne uzasadnienie zarówno przyznania jak i nieprzyznania punktacji.

Specyfika operacji zakłada racjonalne korzystanie z lokalnych zasobów przyrody lub kultury lub dziedzictwa.

 

3

Specyfika operacji zakłada współpracę z mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na obszarze LGD.

 

3

 

W ramach wspartej operacji planowany jest przynajmniej jeden priorytetowy czynnik decydujący o przyszłym wyborze na stanowisko pracy osoby z grup określonych w LSR, jako defaworyzowane.

 

3

Z wniosku wynika, że po zakończeniu operacji inwestycja będzie służyła realizacji projektów aktywizujących mieszkańców i animujących ich współpracę.

 

3

Operacja realizowana w miejscowości poniżej 5 tys. Mieszkańców dla infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej

 

3

 

SUMA punktów

 

 

 

Max. liczba punktów

 

73

 

Limit 67%

 

49

 

Wniosek otrzymał co najmniej 49 punktów lub więcej. W mojej opinii kwalifikuje się do umieszczenia na liście rankingowej. O ewentualnym wsparciu zdecydują miejsce na liście i limit dostępnych środków.

 

.

(podpis oceniającego)

Wniosek otrzymał mniej niż 49 punktów. W mojej ocenie nie kwalifikuje się do wsparcia

 

 

(podpis oceniającego)

 


 


Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 4/2017 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

Imię i Nazwisko/Nazwa beneficjenta: 

Adres                                                      

Tytuł operacji                                                 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

*Wnioskodawca powinien uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi lokalnymi kryteriami wyboru w odniesieniem do danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie musi być spójne  i wynikać z wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku. Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienia do kryteriów i danych zawartych we wniosku.

Kryterium:

Uzasadnienie*:

Kryteria zgodności z celami przekrojowymi PROW 2014-2020

Innowacyjność operacji

Kryteria oceny przedsiębiorczości

 

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma udokumentowaną realizację minimum czterech projektów, których budżet jest równy lub wyższy niż kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku tj. m,,,,,,,.

Skala planowanej inwestycji i realizacja wskaźników LSR

Kryterium spełnione w wysokim stopniu . Z opisu wynika, że po zakończeniu planowanej operacji będzie z niej korzystało co najmniej 2000 mieszkańców rocznie, a wnioskodawca zobowiązał się do regularnego monitorowania liczby korzystających z ukończonych inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.   

Wnioskowana wysokość pomocy

Czas realizacji operacji

 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD

 

 

………………………………..

Data i podpis Wnioskodawcy

 

Załączniki

Ogłoszenie nr 4 2017 (690.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2017-05-02 10:31:04
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2017-05-02 10:31:51
Ostatnia zmiana:2017-05-02 10:33:12
Ilość wyświetleń:1519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij