Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Dostawa ławek parkowych

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

I. Zamawiający.

  Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

  Adres do korespondencji:

  Urząd Gminy w Raszynie, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

  tel. (022) 701 79 15, faks (022) 701 77 78

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy elementów małej architektury:

10 sztuk ławek parkowych z rur giętych i desek lakierowanych lub olejowanych o szerokości siedziska min. 35 cm i długości siedziska min. 150 cm oraz wysokości oparcia min. 35 cm.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 

10 sztuk ławek parkowych z rur giętych do wkopania o następujących parametrach:

  • Konstrukcja ławki wykonana z rury o średnicy przekroju min. 60 x2,5 mm,
  • Siedzisko ławki wykonane z olejowanego lub lakierowanego dwukrotnie drewna wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne,
  • Wszystkie elementy stalowe ławki zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor czarny,
  • Ławka jest elementem małej architektury do stosowania na wolnym powietrzu,
  • Dwuletnia gwarancja na produkt

 

§ Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 20 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

 

III. Szczegółowe wymagania od oferentów.

 

1) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

2) Posiadanie niezbędnego potencjału technicznego - ekonomicznego do wykonania zamówienia.

 

IV. Kryterium oceny ofert.

     1) Cena 100 %.

     2) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

     3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – według wzoru formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy. 

VI. Opis sposobu obliczania ceny.

1.    Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VII. Miejsce składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa elementów małej architektury w ramach funduszu sołeckiego Rybie II.”  w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Szkolna 2a, Biuro Obsługi Mieszkańca – pokój nr 15 w terminie do dnia 26.05.2017 r. do godz. 12.00.

 

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są: Pan Dariusz Osiadacz oraz pod nr tel. 502 685 499

 

Załączniki

FORMULARZ CENOWO OFERTOWY ławki - (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_projekt ławki (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-05-19 12:04:26
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-05-19 12:05:45
Ostatnia zmiana:2017-05-19 12:06:03
Ilość wyświetleń:90
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij