Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1

 Ogłoszenie nr 550910-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Gmina Raszyn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno – kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku; 5.3 Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, , e-mail zam.publ@raszyn.pl, , faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno – kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1
Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2017.ŁO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno – kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizacje przedmiotowego zakresu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku; 5.3 Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Niniejsze zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i renowacji, modernizacji oraz adaptacji zabytkowego obiektu Austerii w celu nadania mu nowej funkcji kulturalno-edukacyjnej w Gminie Raszyn przy Al. Krakowskiej 1 wraz z uporządkowaniem terenu wokół obiektu. Zakres zamówienia obejmuje: - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na podstawie przekazanej Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz zaleceń Konserwatora Zabytków, - uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i zgód na wykonanie prac remontowych przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich, - wykonanie robót budowlanych, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem określa Program Funkcjonalno – Użytkowy i Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna. Przedmiot zamówienia z zakresie realizacji robót budowlanych zostanie wykonany na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. UWAGA: UWAGA: Do Wykonawcy należy również obowiązek wystąpienia o zajęcie pasa drogowego na okres robót, dokonanie stosownych opłat, pełna obsługa geodezyjna zarówno na etapie opracowania mapy do celów projektowych, wytyczania geodezyjnego, jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe i pomieszczenie higieniczno – sanitarne na potrzeby Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej i w cenie kontraktowej. Materiały z rozbiórki istniejących budynków, tj. kramów, stajni, wozowni i poczty, likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz instalacji podziemnych, nadmiar ziemi, wykarczowane krzewy przewidziane są do odwiezienia na zwałkę. Zakres należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie gruzem miejsc po likwidacji części podziemnych budynków oraz po usunięciu zbiornika bezodpływowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację (w formie wideo) stanu istniejącego terenu i dostarczyć ją do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45100000-8

45262700-8

45111291-4

45223000-6

45331200-8

45300000-0

45400000-1

45453000-7

74000000-9

74220000-7

74230000-0

74222100-2

74232000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zmówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż do dnia 31.05.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden miliony złotych)
Informacje dodatkowe Uwaga! - Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że: a)1 w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu robót budowlanych polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu zabytkowego o wartości minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda; i a)2 w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 zamówienia polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu zabytkowego o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden miliony złotych) brutto każda; b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: w zakresie projektowania: • 12 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz.394 ze zm.), w tym co najmniej po 2 osoby (projektant i sprawdzający nie mogą to być te same osoby) w każdej z nw. specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno-budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, f) inżynieryjnej drogowej. • w zakresie wykonywania robót budowlanych: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić rolę Kierownika budowy Wskazana osoba musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, w tym minimum kierownika budowy lub robót przy realizacji jednego obiektu zabytkowego o wartości budowy/przebudowy/remontu nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić rolę Kierownika tych robót. Wskazana osoba musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy realizacji budowy/ przebudowy/remontu instalacji sanitarnej, w tym pełniła minimum raz funkcję kierownika robót instalacji sanitarnych przy realizacji budowy/ przebudowy/remontu instalacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić rolę Kierownika tych robót. Wskazana osoba musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy realizacji budowy/ przebudowy/remontu instalacji elektrycznej, w tym pełniła minimum raz funkcję kierownika robót instalacji elektrycznej przy realizacji budowy/ przebudowy/remontu instalacji elektrycznej o wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z dnia 16.05.2006 r. ze zm.) W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Uwaga! • Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta i kierownika robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia. • W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy; e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2) SIWZ. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. VII.3.2) SIWZ. Uwaga! 3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt VII.3.2 lit. a) oraz 3.2 lit. b) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy; b) pkt VII.3.2 lit. c) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII. 3.3 lit. a) i b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII. 3.3 lit. a) oraz b) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. VII.3.4 zdanie pierwsze powyżej stosuje się. 3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. VII.3.2. lit. a) ora lit. b) powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt. VII.3.3. lit. a) powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. VII.3.4 powyżej stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)1. Wykaz prac projektowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których projekty zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.1) lit. a ppkt a)1 SIWZ) – załącznik nr 18 do SIWZ a)2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.1) lit. a ppkt a)2 SIWZ) – załącznik nr 19 do SIWZ; b) 1.Dowodów określających, czy roboty budowlane opisane w pkt. V.1.1) lit. a) ppkt a) 2 SIWZ zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Dowodów określających, czy zamówienia opisane w pkt. V.1.1) lit. a) ppkt a) 1 SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat: - ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie projektowania - ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie robót budowlanych Wykaz osób ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.1) lit. b) SIWZ) – załącznik nr 16 i 17 do SIWZ d) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V.1.2) lit. a) SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2) lit. a) SIWZ). e) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt. V.1.2) lit. b) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2) lit. b) SIWZ). Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wskazanych w pkt. VII.3.3.1 lit. d) oraz e) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. V.1.2) lit. a) oraz b) Ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 15 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V SIWZ. b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352). c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d) Informacyjne, dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 20 do SIWZ). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów. h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 90.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczególności w następujących przypadkach: a) przedłużającej się procedury przetargowej, b) klęsk żywiołowych, c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarci umowy,, e) zmiany kierownika budowy/robót, f) zmiany terminów pośrednich wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym,, g) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust.5 ustawy prawo budowlane, jako nieistotne bądź istotne odstępstwo od projektu, jeśli zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym, h) zmiany dotyczące materiału lub urządzenia, które aktualnie nie są dostępne na rynku w szczególności w wyniku zmian dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów do czasu realizacji robót objętych przedmiotem umowy, i) ujawnienia wad w projektach budowlanych lub wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zakres rzeczowy lub termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, j) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, lub technologii lub zmianie cech elementu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie spowodują rozszerzenia zakresu zamówienia wynikającego z projektu budowlanego, k) konieczności zaniechania wykonywania części robót, l) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. silnych opadów trwających nieprzerwanie 20 dni, uniemożliwiających prowadzenie robót, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, m) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, n) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, o) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w dokumentów, p) działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mogących mieć wpływ na zakres rzeczowy lub sposób wykonania lub terminy lub wysokość wynagrodzenia, q) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, r) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawne w czasie wykonywania prac, s) zmiana wysokości podatku VAT, t) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w tym terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Instytucji Wdrażającej lub Instytucji Pośredniczącej, u) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz zmiany minimalnego wynagrodzenia godzinowego – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych ustalona będzie według następujących zasad: • za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, • jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych/uzupełniających, podstawą kalkulacji będą: – dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu w zakresie kosztów robocizny, narzutu, kosztów pośrednich i zysku, - ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania) - nakłady robocizny i nakłady rzeczowe - z katalogów (KNR), a dla robót specjalistycznych według kalkulacji własnej. 3. Zmiana umowy wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie mogą prowadzić w konsekwencji do zmiany terminów realizacji określonych w umowie, wynagrodzenia umownego, sposobu realizacji zamówienia, w tym m.in. do zmiany materiałów i urządzeń lub technologii w stosunku do określonych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ww. ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ww. ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-31, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania:

Załączniki

SIWZ (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Istotne postanowienia umowy (262.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie nr 1-z-art-25a-ust-1 - zał. 1 (21.1kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie nr 2-z-art-25a-ust-1- zał. nr 2 (23.4kB) Zapisz dokument  
Zalacznik nr 6 - notatka sluzbowa konserwatora zabytkow z dnia 02.10.2013 r. (418.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 7 - decyzja konserwatora zabytkow z dnia 14.10.2013 r. (552.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 8 zalecenia konserwatorskie z dnia 30.12.2013 r. (885.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 9 - decyzja 126 MWKZ (907.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 10- - wytyczne konserwatorskie z dnia 31.05.2016 r. (373.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 11 - wytyczne konserwatorskie z dnia 01.06.2016 r. (399.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 12 - wytyczne konserwatorskie z dnia 10.08.2016 r. (548.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 13 - deklaracja NATURA2000 (961.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 14 - deklaracja w sprawie wplywu inwestycji na stan wod w regionie (645.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularze - Zał. nr 15-20 (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2017-07-14 13:29:45
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2017-07-14 13:57:36
Ostatnia zmiana:2017-09-13 11:36:07
Ilość wyświetleń:460

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij