Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa chodnika w ulicy Opackiego we wsi Falenty Gmina Raszyn

Raszyn, dnia  09.11.2017

Znak sprawy IR.271.28.1. 2017.KK(4)

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/

 

I. Zamawiający:  GMINA RASZYN

Adres do korespondencji: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a

tel. 22 701 77 77, faks 22 701 77 71

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

budowę chodnika w ulicy Opackiego we wsi Falenty Gmina Raszyn

II. Opis przedmiotu zamówienia

 A.  Budowa chodnika w ulicy Opackiego na odcinku od ulicy Grocholskiego do ulicy                                 

       Ostromęckiego  we wsi Falenty Gmina Raszyn.

       Długość chodnika 200 mb, szerokość 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej

       grubości 6 cm ograniczonej obrzeżem betonowym grubości 8 cm ustawionym na  

       betonie.

       Powierzchnia chodnika 307 m2.

   

 B. Regulacja rowu przydrożnego ze zmianą niwelety dna rowu i profilowaniem skarp.

     Obłożenie skarp rowu geokratą wys. 7 cm, wypełnienie geokraty kruszywem 

     łamanym 4/16 do wysokości 0,5 m od dna rowu - powierzchnia 306,56 m2, 

     pozostała część - 229,92 m będzie wypełniona   humusem i obsiana trawą.

 C. Roboty pozostałe:

     a. oznakowanie poziome farbą białą odblaskową - linie ciągłe i przerywane 19,50 m2

     b. oznakowanie pionowe - 2 znaki

     c. regulacja włazów i zaworów  - szt. 3

     d. korytko aco drain  - 2 mb

     e. czasowa organizacja ruchu

         

Roboty będą prowadzone w pasie drogi gminnej pod ruchem o małym natężeniu.

2. Zamawiający załącza do zapytania:

    a. przedmiar robót do ustalenia wartości robót.

    b. przedmiot zamówienia opisany został w Projekcie budowlanym - załącznik nr 4.

        W dniu podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy dostarczy kopię 

        dokumentu o braku sprzeciwu na wykonanie  robót na podstawie  zgłoszenia zamiaru 

         ich wykonania.

3. Zamawiający wymaga:

   a. prowadzenia robót przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności  

       drogowej.

   b. posiadania ubezpieczenia działalności Firmy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę  

       nie mniejszą  niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy).

   c. załączenia do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego z podaniem na pierwszej  

       stronie danych wyjściowych do kosztorysowania w zakresie w robocizny (cena 

       netto) i narzutów:  kosztów pośrednich i zysku

4. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni.

5. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3-ech dni rozpocząć 

    prace.

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Termin wykonania - 20 grudzień 2017 r.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy  wg.  

    załączonego  wzoru.

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności   

    gospodarczej (załącznik Wykonawcy);.

c. kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej

d. oświadczenie o zapewnieniu kierowania robotami przez osobę posiadającą stosowne  

   uprawnienia i będącą  członkiem  Izby Inżynierów Budownictwa.

e. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia działalności

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się

    z Wykonawcami

1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień  

   dotyczących postępowania jest:

   Krystyna Kalus nr tel.22 701-78-4,  fax.22 701-77-71, e-mail: kkalus@raszyn.pl.

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków  

   udzielenia zamówienia w: poniedziałek - czwartek w godz. 8 - 16.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć  do dnia  15 listopada. 2017 r do godz.12 00    w siedzibie Zamawiającego : 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a , w Kancelarii, pok. Nr 15 w zaklejonej kopercie z dopiskiem 'Oferta na budowę chodnika w ulicy Opackiego'

NIE OTWIERAĆ PRZED: dniem  15 listopada 2017 r. godz.12 10

VII. Opis sposobu obliczania ceny

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi   

  wszystkich  Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,  

    Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez  

    przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej  

    określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych  

    uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku  

    zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do pobrania (FTP):

Załączniki

formularz ofertowy wykonaw.2docOpackiego (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa na budowę chodnika w ul. Opackiego- wzór (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Niemiro
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Niemiro
Data wprowadzenia:2017-11-09 15:53:41
Opublikował:Paweł Niemiro
Data publikacji:2017-11-09 15:55:16
Ostatnia zmiana:2017-11-10 09:08:19
Ilość wyświetleń:97
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij