Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 500061134-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.

Raszyn:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615193-N-2017
Data: 13/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2017-11-21 godz. 10:30


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert
2017-11-28 godz. 10:30

 

 

 

Ogłoszenie nr 615193-N-2017 z dnia 2017-11-13 r.

Gmina Raszyn: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  Nie
www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.raszyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie  Nie  adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie     Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie Inny sposób: Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.1.33.2017.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:  Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie lub oba zadania
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las”. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości w Sękocin Las. Szacowana długość kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to – 2077 m. Odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 230 m, sieć wodociągowa 870 m, przyłącza, wodociągowe do 17 budynków. Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w miejscowościach Rybie, Sękocin Nowym, Janki, Raszyn, Dawidy” obejmujące następujący zakres: a) Projekt kanalizacji sanitarnej w sięgaczu Mszczonowskiej 72 b) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w sięgaczu Mszczonowskiej 28 w Jankach c) Projekt wodociągu w sięgaczu al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym d) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kamykowej w miejscowości Rybie e) Projekt kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w Raszynie na odcinki od posesji 65 do posesji 67 f) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w Raszynie na odcinki od posesji 35 do posesji 45 g) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w Raszynie na odcinki od posesji 48 do posesji 58 h) Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Dawidach Szacowana długość dla złego zakresu zadania obejmuje: • kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej– 1333 m. • kanał kanalizacji tłocznej – 220 m • odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji - 319 m, • sieć wodociągowa - 785 m, • przyłącza, wodociągowe do 17 budynków. UWAGA: Podane ilości są orientacyjne. Zakres obszarowy opracowania został wskazany na załącznikach graficznych. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową dla doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do obszaru wskazanego na załącznikach graficznych (doprowadzenie sieci do wszystkich działek ewidencyjnych znajdujących się na wskazanym obszarze) Przyłącza wodociągowa należy projektować do działek zabudowanych znajdujących się na wskazanym obszarze, natomiast odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do wszystkich działek znajdujących się na wskazanym obszarze. W przypadku działek niezabudowanych odgałęzienie kanalizacji sanitarnej należy zakończyć na granicy działki. Trasy sieci kanalizacyjnych należy projektować w miarę możliwości w działkach drogowych dróg prywatnych, gminnych, powiatowych po uzyskaniu niezbędnych zgód, odstępstw ich właścicieli lub zarządców i innych dokumentów zapewniających prawo dysponowania terenem na cele budowlane w miejscach projektowanego uzbrojenia Gminie Raszyn. Przy przekraczaniu cieków wodnych przewidzieć konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Każde opracowanie projektowe wchodzące w skład zadania obejmuje : • opracowanie i przedłożenie do akceptacji koncepcji projektowych • wykonanie projektów budowlanych sieci kanalizacyjnych wraz z odgałęzieniami do granicy działek dla każdego zadania oddzielnie zgodnie z zatwierdzoną koncepcją - po 5 egz. • wykonanie projektów wykonawczych sieci kanalizacyjnych z odcinkami odgałęzień od kanału do granic działek dla każdego zadania oddzielnie - po 3 egzemplarze • wykonanie 2 egz. projektu oddzielnie dla każdego przyłącza od granicy działki do studzienki na posesji • wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowych wraz z przyłączami dla całości każdego zadania oddzielnie zgodnie z zatwierdzoną koncepcją- po 5 egz. • wykonanie projektów wykonawczych sieci wodociągowych całości każdego zadania oddzielnie zgodnie z zatwierdzoną koncepcją- po 3 egz. • wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy wodociągowych, oddzielnie dla każdego przyłącza - po 2 egz. • wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389): • po 2 egz. do każdego projektu wykonawczego oddzielnie, wchodzącego w skład danego zadania, dla sieci kanalizacyjnej, zawierających koszty związane z budową przewodu kanalizacyjnego głównego i odcinków odgałęzień do granicy działki, z wykonaniem zestawienia łącznych kosztów dla całego zadania, z wydzieleniem grup robót : - związanych z rozbiórką nawierzchni utwardzonych (asfaltowych, żwirowych, z destruktu itp.); - związanych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych; - związanych z odtworzeniem nawierzchni gruntowych; - związanych z robotami ziemnymi(wykopy podsypka zasypka); - związanych z montażem kanałów; • po 2 egz. kosztorysu zbiorczego zawierającego koszty związane z budową każdego odcinka przyłącza kanalizacji od granicy działki do studzienki osobno dla każdej posesji, będącej obiektem przyłączenia, z zestawieniem kosztów łącznych dla wszystkich przyłączy objętych poszczególnymi projektami wykonawczymi z wydzieleniem grup robót: - związanych z rozbiórką nawierzchni utwardzonych (asfaltowych, żwirowych, z destruktu itp.); - związanych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych; - związanych z odtworzeniem nawierzchni gruntowych; - związanych z robotami ziemnymi (wykopy, podsypka zasypka); - związanych z montażem kanałów; • po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego do każdego projektu wykonawczego oddzielnie, wchodzącego w skład danego zadania, dla sieci wodociągowej, z wykonaniem zestawienia łącznych kosztów dla całego zadania, z wydzieleniem grup robót : - związanych z rozbiórką nawierzchni utwardzonych (asfaltowych, żwirowych, z destruktu itp.); - związanych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych; - związanych z odtworzeniem nawierzchni gruntowych; - związanych z robotami ziemnymi(wykopy podsypka zasypka); - związanych z montażem rurociągów; • po 2egz. kosztorysu zbiorczego zawierającego koszty związane z budową każdego odcinka przyłącza wodociągowego osobno dla każdej posesji • przy kosztorysowaniu sieci wodociągowych w drogach z nawierzchnią asfaltową lub z kostki bet. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii bezwykopowych; • wykonanie przedmiarów robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego( Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.) po 2 egzemplarze przy zachowaniu podziału jak dla kosztorysów inwestorskich; • do każdej grupy robót w kosztorysach i przedmiarach należy przyporządkować odpowiedni kod CPV; • w kosztorysach dotyczących sieci kanalizacyjnych należy uwzględnić przegląd kamerą każdego odcinka sieci kanalizacyjnej pomiędzy studniami przed odbiorem częściowym; • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych(STWiOR) -2 egz; • Każda pozycja kosztorysu i przedmiaru powinna zawierać odnośnik do wykonanych STWiOR; • Przekazanie dokumentacji zamawiającemu również w formie cyfrowej na płytach CD • uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich koniecznych materiałów, decyzji uzgodnień i odstępstw; • uzyskanie map do celów projektowych, • uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów, • wykonanie dokumentacji geotechnicznej na trasie przebiegu wodociągu celem określenia poziomu wody gruntowej oraz jakości gruntu co najmniej 1 otwór kontrolny na każde 100 mb projektowanego kanału (dokumentacja ta ma być załączona do całości prac), • wykonanie projektu odwodnienia wykopów w razie wystąpienia konieczności wynikającej z badań geotechnicznych, • opracowanie inwentaryzacji zieleni w rejonie trasy kanału (w razie konieczności), • uzyskanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu • uzyskanie uzgodnień wynikających z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zaleceń innych urzędów, • uzyskanie zezwolenia zarządców dróg na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, • uzyskanie odstępstw techniczno-budowlanych wynikających z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, • uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w innym przypadku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, • uzyskanie decyzji środowiskowych dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej • wykonanie projektów niezbędnych przebudów istniejących sieci w przypadku konieczności wykonania takiej przebudowy w celu zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla tych przebudów, • uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, • uzgodnienie lokalizacji sieci z właścicielami gruntów prywatnych, • uzgodnienie lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych z właścicielami działek, dla których przeznaczone jest dane przyłącze, • uzyskanie oświadczeń właścicieli działek, dla których mają być projektowane przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, o zobowiązaniu się do przyłączenia do wybudowanej sieci w czasie 1 roku od wybudowania sieci (w przypadku braku uzyskania oświadczenia dane przyłącze nie będzie projektowane – odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej należy zakończyć na granicy działki).
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, robót budowlanych polegających na powtórzeniu usług podobnych, przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ) w zakresie zadania nr 2. Zamówienia na usługi, o których mowa powyżej, będą polegały na wykonaniu podobnych usług projektowych jak w zamówieniu podstawowym tj. wykonaniu projektu dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej określonego w rozdziale III SIWZ w zakresie zadania nr 2. Sposób i warunki realizacji usługi odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia zawartych istotnych postanowienia umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:  lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-08-01

II.9) Informacje dodatkowe: Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku obu zadań na 30 listopada 2018 r. Przekazanie kompletu dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, które są niezbędne do złożenia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – 1 sierpnia 2018 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
Informacje dodatkowe UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie określone dla obu zadań łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w sposób należyty, wykonali co najmniej 2(dwa) zamówienia, z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci: a1. – Zadanie 1 – sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości min. 300 mb. – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1; a2. – Zadanie 2 – sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości min. 250 mb. – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wystarczy alby Wykonawca wykazał się doświadczeniem określonym dla zadania nr 1. b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: b1) min. 2 (dwie) osoby projektanci - posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym , – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i zadanie nr 2; b2) 1 (jedna) osoba projektant - posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym – w przypadki składania oferty na zadanie nr 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Uwaga! • Zamawiający dopuszcza wskazania tej samej osoby do pełnienia funkcji w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2. • W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r poz. 768)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; b) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy; c) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a). Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.2 lit. a SIWZ) b). Dowodów potwierdzających, czy usługi opisane w pkt. V.1.2 SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. c). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.2 lit. b SIWZ) d) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V.1.3 SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.3 SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ) wraz z załącznikiem cenowym, jeżeli oferta składania jest na zadanie nr 2; a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V SIWZ. b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352). c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik do SIWZ). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów. h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.2 lit. a) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Zadanie nr 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin przekazania koncepcji projektowej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia, w tym cen jednostkowych, terminu realizacji umowy lub przyjętych rozwiązań projektowych w tym technicznych w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej; 2) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, przedłużających się uzgodnień z organami biorącymi udział w procesie projektowym i inwestycyjnym, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania przeszkody lub utrudnienia; 3) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 4) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; 5) przedłużenia procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowania odwoławczego; 6) zmian przepisów prawa lub norm; 7) zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, 8) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 9) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami lub postępem technicznym; konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do opisu znajdującego się w załączniku nr 1 do umowy w sytuacji: a) gdy zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy stało się konieczne z uwagi na zmianę zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy dotyczącego sieci np. długości sieci wod-kan, ilości przyłączy, przepompowni lub innych obiektów, spowodowaną nowymi podziałami działek,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
14. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ww. ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05). 16. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-21, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1 „Wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości w Sękocin Las. Szacowana długość kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to – 2077 m. Odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 230 m, sieć wodociągowa 870 m, przyłącza, wodociągowe do 17 budynków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin przekazania koncepcji projektowej

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w miejscowościach Rybie, Sękocin Nowym, Janki, Raszyn, Dawidy”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w miejscowościach Rybie, Sękocin Nowym, Janki, Raszyn, Dawidy, obejmujące następujący zakres: a) Projekt kanalizacji sanitarnej w sięgaczu Mszczonowskiej 72 b) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w sięgaczu Mszczonowskiej 28 w Jankach c) Projekt wodociągu w sięgaczu al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym d) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kamykowej w miejscowości Rybie e) Projekt kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w Raszynie na odcinki od posesji 65 do posesji 67 f) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w Raszynie na odcinki od posesji 35 do posesji 45 g) Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w Raszynie na odcinki od posesji 48 do posesji 58 h) Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Dawidach Szacowana długość dla złego zakresu zadania obejmuje: • kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej– 1333 m. • kanał kanalizacji tłocznej – 220 m • odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji - 319 m, • sieć wodociągowa - 785 m, • przyłącza, wodociągowe do 17 budynków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin przekazania koncepcji projektowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Ogłoszenie nr 500057837-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.

 

Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615193-N-2017
Data:
13/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: 01-08-2018
W ogłoszeniu powinno być: 30-11-2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zadanie nr 1: czas trwania lub termin wykonania: 2018-08-01
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie nr 1: czas trwania lub termin wykonania: 2018-11-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Zadanie nr 2 czas trwania lub termin wykonania: 2018-08-01
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie nr 2 czas trwania lub termin wykonania: 2018-11-30

 Załączniki

SIWZ (240.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy z załącznikami (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
istotne postanowienia umowy (237kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela - załącznik cenowy do formularz ofertowego dla zadania nr 1 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela - załącznik cenowy do formularz ofertowego dla zadania nr 2 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Załacznki graficzny dla zadania nr 1 (991.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 9 - załacznki graficzny do zadania nr 2 (9MB) Zapisz dokument  
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1 - zał. 1 (21.2kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1- zał. nr 2 (25.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-11-13 14:26:07
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-11-13 14:29:00
Ostatnia zmiana:2017-11-20 10:55:11
Ilość wyświetleń:228

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij