Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Gmina Raszyn: Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji do studzienek na ich terenie we wsi Sękocin Stary wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej

 

 

Ogłoszenie nr 500069929-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.

Gmina Raszyn: Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji do studzienek na ich terenie we wsi Sękocin Stary wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 610010-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji do studzienek na ich terenie we wsi Sękocin Stary wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.32.2017.ŁO

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji do studzienek na ich terenie we wsi Sękocin Stary wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 63 sztuk przyłączy kanalizacyjnych we wsi Sękocin Stary w ulicach: Al. Krakowska, Lazurowa, Lee Marvina, Olchowa, Podleśna, Rolna, Sękocińska, Starowiejska, Wiklinowa wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej (wykonawczej). Przedmiot zamówienia, należy wykonać na odcinkach od granicy nieruchomości do studzienki na posesji z rur PVC-u (lite) 160 klasy SN8, łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, o długości L=2,0 m od granic ewidencyjnych działek do studzienek rewizyjnych o średnicy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 111129.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-Raszyn" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Kod pocztowy: 05-090
Miejscowość: Raszyn
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136200,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136200,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136200,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Niemiro
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Niemiro
Data wprowadzenia:2017-12-05 14:45:48
Opublikował:Paweł Niemiro
Data publikacji:2017-12-05 14:47:17
Ostatnia zmiana:2017-12-05 14:47:28
Ilość wyświetleń:300

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij