Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXVI/341/2017 RADY GMINY RASZYN z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego

UCHWAŁA Nr XXXVI/341/2017

RADY GMINY RASZYN

  z dnia 24 maja 2017 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r. uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego, zwany dalej „planem” ”, którego granice wyznaczają:

1)     od północy - północna granica administracyjna obrębu Falenty;

2)     od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 35/3, 115, 215, 218, 35/4, 220, 221, 211, 212, 214;

3)     od południa - oś istniejącej ul. Leszczynowej, a następnie zachodnia i południowa granica administracyjna obrębu Falenty;

4)     od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Falenty.

 

§ 2.

Załącznikami do uchwały są:

1)     załącznik nr 1 – rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000; 

2)     załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;

3)     załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

§ 3.

1.      W planie określa się:

1)     przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)     zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)     zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5)     granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;

6)     szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

7)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

9)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.      Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

 

3.      Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      granice planu;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)      istniejące rowy melioracyjne do przykrycia lub likwidacji;

5)      symbole cyfrowo - literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi,

6)      obszary podlegające ochronie wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych - granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

4.      Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występuje potrzeba ich ustalenia, w szczególności dotyczy to:

1)     granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak występowania ich w granicach planu;

2)     zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak występowania w granicach planu obiektów podlegających ochronie w tym zakresie;

3)     wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak w granicach planu obszarów przestrzeni publicznych określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn.

 

§ 4.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Raszyn;

2)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne będące przedmiotem uchwały;

3)      przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami;

4)      terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym określającym przeznaczenie terenu;

5)      liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania;

6)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie, to jest obejmujące nie mniej niż 60% sumy powierzchni użytkowej budynków na każdej działce budowlanej oraz nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej;

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie będące z nim w sprzeczności, zajmujące nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce oraz nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

8)      przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które jest niezbędne dla funkcjonowania przeznaczenia podstawowego lub będące do niego dodatkiem, w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

9)      usługach – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie produkcja przemysłowa dóbr materialnych;

10)  usługach rzemieślniczychnależy przez to rozumieć działalność gospodarczą z zakresu rzemiosła w rozumieniu przepisów odrębnych;

11)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, określające dopuszczalne zbliżenie ścian zewnętrznych budynków do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię elementów architektonicznego ukształtowania budynków: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków, przedsionków, architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy: schodów, daszków, balkonów, wykuszy, tarasów, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m.

 

Rozdział 2

Przeznaczenia terenów w planie

 

§ 5.

Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczają:

1)      MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)      WR – tereny rowów melioracyjnych;

3)      ZN – tereny zieleni nieurządzonej;

4)      KDL – teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej;

5)      KDD – teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej;

6)      KDW – tereny dróg wewnętrznych.

 

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

§ 6.

1.      Ustala się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków realizowanych zgodnie z przeznaczeniem.

 

2.      Dopuszcza  się zachowanie istniejącej zabudowy położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą od której te linie wyznaczono, z prawem do przebudowy i nadbudowy, pod warunkiem nie przybliżania zabudowy do linii rozgraniczających.

 

3.      Ustala się, że linie, o których mowa w ust.1 nie dotyczą urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

 

 

§ 7.

1.      W zakresie zasad realizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych ustala się:

1)      maksymalną wysokość ogrodzenia – 1,8 m;

2)      nakaz sytuowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód, w tym drzew oraz urządzeń infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

3)      zakaz realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych;

2.      Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż:

1)      0,5 m w rzucie poziomym od gazociągów,

2)      1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowów melioracyjnych.

 

§ 8.

W zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych ustala się:

1)      dopuszczenie realizacji urządzeń reklamowych, w tym napisów i szyldów, oraz tablic reklamowych na elewacjach budynków, pod warunkiem, że ich maksymalna powierzchnia ekspozycyjna na działce budowlanej nie przekroczy 2 m2;

2)      zakaz realizacji wolnostojących urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych; 

3)      zakaz umieszczenia urządzeń reklamowych na dachach budynków;

4)      zakaz realizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych emitujących zmienne światło, w tym typu LED.

 

§ 9.

Na całym obszarze planu ustala się:

1)      zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach intensywnie jaskrawych;

2)      dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią nieruchomością lub w odległości 1,5 m od niej, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;

3)      zachowanie istniejącej zabudowy w poszczególnych terenach, z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, przy czym dla istniejącej zabudowy, położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą należy uwzględnić ustalenia § 6 ust. 2.

 

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 10.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

a)      nakaz ogrzewania budynków ze źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych,

b)      nakaz stosowania, w ogrzewaniu budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej, urządzeń, rozwiązań technicznych i technologii zapewniających zachowanie dopuszczalnych przepisami odrębnymi poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

2)      w celu ochrony gleb, wód powierzchniowych  i podziemnych przed zanieczyszczeniem:

a)      nakaz utwardzania lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,

b)      przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do odbiorników nakaz oczyszczenia  ich do parametrów wymaganych przepisami odrębnymi;

3)      obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny,

4)      kwalifikacja terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu –zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Rozdział 5

Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

§ 11.

1.      Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu, granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, strefa zwykła.

2.      W granicach Obszaru, o którym mowa w ust. 1 obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

 

Rozdział 6

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

§ 12.

1.      Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, minimalną powierzchnia działki na terenach oznaczonych symbolem MN - 1500 m2.

 

2.      Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, minimalny front na terenach MN na terenach oznaczonych symbolem – 25 m.

 

3.      Ustala się, że zasady ustalone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą działek przeznaczonych pod systemy komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

4.      Ustala się, że kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 70° do 120°.

 

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

 

§ 13.

1. Wskazuje się, że obszar planu położony jest w zasięgu:

1)      strefy ograniczeń wysokości obiektów budowlanych, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności oraz naturalnych dla lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

2)      strefy ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych,

3)      strefy ograniczeń lokalizacji przeszkód lotniczych.

 

2.      W granicach obszarów, o których mowa w ust. 1 obowiązują ograniczenia w realizacji obiektów budowlanych i w zagospodarowaniu terenu oraz w użytkowaniu obiektów, wynikające z dokumentacji rejestracyjnej lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w tym:

1)      zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;

2)      zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, w tym obiektów i urządzeń z zakresu systemów infrastruktury technicznej, których wysokość jest większa niż 150 m n.p.m.

3.      Wskazuje się oznaczone na rysunku planu istniejące rowy melioracyjne do przykrycia lub likwidacji.

 

4.      Dla rowów określonych w ust. 3 dopuszcza się ich przykrycie lub likwidację, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych, z zakresu Prawa Wodnego.

 

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania

 

§ 14.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1)      drogi oznaczone symbolami KDL i KDD tworzą układ komunikacyjny dróg publicznych, zapewniający obsługę terenów objętych planem zarówno w zakresie połączeń z układem gminnym jak i z układem ponadlokalnym;

2)      zasady zaspokojenia potrzeb parkingowych:

a)      potrzeby parkingowe w całości należy zapewnić w granicach działek budowlanych inwestycji, na powierzchni terenu lub w garażu,

b)      wskaźniki minimalnej liczby miejsc do parkowania:

 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny;

- dla usług – 3 miejsca do parkowania na 100m2 powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na lokal usługowy;

c)      w miejscach określonych w przepisach odrębnych dla wymaganej liczby miejsc do parkowania, określonej w lit. b, należy uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce na każde 15 miejsc postojowych.

 

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

 

§ 15.

W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się:

1)   utrzymanie istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

2)    pod budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przeznacza się tereny dróg oznaczone symbolami KDL, KDD i KDW,  pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3)   dopuszczenie budowy urządzeń infrastruktury technicznej poza wymienionymi w ust. 2 terenami pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,

4)   dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

a)      zaopatrzenie obszaru planu w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez budowę sieci zbiorczej zasilanej z ujęć wody położonych poza obszarem planu,

b)      do czasu realizacji zbiorczej sieci wodociągowej dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody, pod warunkiem uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

c)      minimalna średnica nowobudowanej sieci zbiorczej  -

5)   dla systemu kanalizacji i odprowadzania wód:

a)      objęcie siecią kanalizacji sanitarnej zabudowy lokalizowanej w granicach planu, poprzez budowę sieci zbiorczej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu,

b)      do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych,

c)      odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

3     z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieutwardzonych części pozostałych terenów i parkingów gruntowych o powierzchni do 0,1 ha, odprowadzenie do ziemi w granicach własnej działki,

3     z dróg publicznych, z dróg wewnętrznych utwardzonych – odprowadzenie do zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, rowów odprowadzających lub kanalizacji deszczowej po jej realizacji, z zastosowaniem urządzeń zapewniających oczyszczenie ścieków do parametrów wymaganych przepisami odrębnymi,

d)      minimalna średnica nowobudowanych przewodów tłocznych - 63 mm,

e)      minimalna średnica nowobudowanych przewodów grawitacyjnych - 90 mm,

f)        minimalna średnica nowobudowanych przewodów deszczowych - 200 mm;

6)   dla systemu elektroenergetycznego:

a)      zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,

b)      dopuszczenie zamiany napowietrznych sieci elektroenergetycznych na sieci kablowe,

c)      dopuszczenie realizacji nowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym lub napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym lub wnętrzowym,

d)      dopuszczenie indywidualnych urządzeń wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak mikroinstalacje oraz małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW;

7)  dla systemu gazowego:

a)      zaopatrzenie obszaru planu w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych poprzez rozbudowę sieci średniego i niskiego ciśnienia, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,

b)      przy realizacji nowych sieci gazowych nakaz zachowania obowiązujących warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie lokalizacji urządzeń gazowych na działce budowlanej,

c)      minimalna średnica nowobudowanych sieci – 32 mm;

8)  dla systemu zaopatrzenia w ciepło – dostawa ciepła z indywidualnych źródeł ciepła;

9)  dla systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)   dla systemu telekomunikacyjnego – obsługę telekomunikacyjną obszaru planu w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

 

Rozdział 10

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

§ 16.

W zakresie ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania  i użytkowania terenów, ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych.

 

 

Rozdział 11

Stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

§ 17.

Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości:

1)      15% dla terenów oznaczonych symbolami MN,

2)      1% dla terenów oznaczonych symbolami WR, ZN, KDL, KDD, KDW.

 

Rozdział 11

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu.

 

§ 18.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 6MN, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej;

2)      przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne;

3)      przeznaczenie uzupełniające:

a)      budynki gospodarcze, garaże i miejsca parkingowe,

b)      urządzenia budowlane, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze;

4)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      maksymalna wysokość zabudowy 8,5 m, z wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,

c)      forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 450,

d)      maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,

e)      minimalny wskaźnik intensywność zabudowy – 0,01,

f)        minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 70%;

5)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

6)      ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11,

7)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

8)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m2;

9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami - zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

12)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

13)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

 

 

§ 19.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WR do 4WR ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: rowy melioracyjne wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do ich funkcjonowania,

2)      przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej, w tym  związane z ochroną przeciwpowodziową oraz gospodarką wodno – kanalizacyjną, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa Wodnego;

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10;

5)      ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 20.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZN do 4ZN ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona o funkcjach ekologicznych i krajobrazowych, w tym zadrzewienia,

2)      przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej związane z ochrona przeciwpowodziową oraz gospodarką wodno – kanalizacyjną, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, boiska trawiaste, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      maksymalna wysokość zabudowy  dla obiektów małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej  - 6 m;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 21.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

2)      przeznaczenie uzupełniające: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, mała architektura, miejsca parkingowe, urządzenia związane z obsługą pasażerów komunikacji zbiorowej, w tym wiaty przystankowe, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 6 m, przy czym plan nie obejmuje całej szerokości drogi, której docelowa szerokość winna wynosić 12 m;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 22.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

2)      przeznaczenie uzupełniające: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, mała architektura, miejsca parkingowe, urządzenia związane z obsługą pasażerów komunikacji zbiorowej, w tym wiaty przystankowe, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      szerokość drogi w liniach rozgraniczających: nieregularna 0 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym plan nie obejmuje całej szerokości drogi, której docelowa szerokość winna wynosić 10 m;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 23.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 8KDW, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

2)      przeznaczenie uzupełniające: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, mała architektura, miejsca parkingowe, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      szerokość dróg w liniach rozgraniczających:

3     1KDW –  6 m,

3     2KDW – 6 m,

3     3KDW –  6 m,

3     4KDW –  6 m,

3     5KDW –  6 m,

3     6KDW –  6 m,

3     7KDW –  6 m,

3     8KDW –  6 m,

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

Rozdział 13

Ustalenia końcowe

 

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Załączniki

zał. nr 3 maj (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mpzp do uchwalenia maj 2017 (221kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9MPZP1 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal2_uch_mpzp maj (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2017-12-06 12:52:41
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2017-12-06 12:53:00
Ostatnia zmiana:2017-12-06 12:53:22
Ilość wyświetleń:293
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij