Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. robót drogowych

OGŁOSZENIE KZ.2110.38.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Raszyn ogłasza ponownie otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(cały etat)

1.    Stanowisko pracy

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. robót drogowych.

 

2.  Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1)       wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego – wymagane 3 lata stażu pracy) budowlane/drogowe,

2)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       minimum 2 lata pracy w administracji samorządowej na wymienionym stanowisku lub w nadzorze nad robotami drogowymi (kierownik robót, majster, inspektor nadzoru),

7)       znajomość przepisów wynikających z ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3.  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

1)       Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania lub kierowania robotami,

2)       wskazana czynna przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego,

3)       obsługa komputera (pakiet biurowy MS Office, Excel),

4)       samodzielność i umiejętność organizowania stanowiska pracy.

 

4.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1)  prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych budżetami na kolejne lata w zakresie robót drogowych, w tym:

1.       przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów dla wszczęcia postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie prac projektowych dot. remontu/przebudowy/ budowy dróg,

2.       nadzór/koordynacja prac projektowych,

3.       opiniowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,

4.       przygotowywanie informacji do celów sprawozdawczych,

5.       odpowiadanie na pisma mieszkańców dot. spraw związanych z zarządzaniem drogami,

6.       prowadzenie korespondencji z organami administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie prowadzonych spraw.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       kwestionariusz osobowy*,

3)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)       oświadczenie o niekaralności

5)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

6)       kopie świadectw pracy ( oraz  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)       kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

6. Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

1)       praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

2)       wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3)       toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

4)       w budynku urzędu brak wind,

5)       w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

7.   Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. robót drogowych” do dnia  18 grudnia  2017 roku  (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ratusz@raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 

 

 

…………………………….

         Wójt Gminy Raszyn

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ko-kandydat (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
o-w-karalność (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
o-w-ochrona danych (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2017-12-06 13:20:11
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2017-12-06 13:22:02
Ostatnia zmiana:2017-12-06 13:22:09
Ilość wyświetleń:47
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij