Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Roboty konserwacyjno - remontowe kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn

Znak sprawy: IR.271.3.1.2018.MC

Zapytanie ofertowe

 Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. /


 

I.               Zamawiający:  

Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, faks 22 701 77 71

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Robót konserwacyjno – remontowych kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn”

 

Zadanie nr 1.

Mechaniczna i hydrokinetyczna konserwacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej                              i separatorów wraz z wykonaniem inspekcji TV / monitoringu wizyjnego wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej i separatorów na terenie gminy Raszyn, będącej własnością Gminy Raszyn.

Zadanie nr 2.

Remont kanalizacji deszczowej oraz przepustów pod drogami stanowiącej własność Gminy Raszyn, zlokalizowanej w pasie drogowym, przy czym objęte utrzymaniem są również sieci kanalizacyjne (kolektory i kanały) odprowadzające wody opadowe z pasa drogowego, a zlokalizowane na terenie prywatnym.

UWAGA!!!

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego z ww. zadań odrębnie.

 

II.            Opis przedmiotu zamówienia:

1.              Specyfika głównych wymagań oraz zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4) oraz formularzach cenowych dla zadania nr 1 (zał. A oraz                  zał. nr 7) i zadania nr 2 (zał. B).

2.              Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.              Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV 45453000 – 7

– roboty remontowe i renowacyjne.

4.              Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.              Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

6.              Realizacja: zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia i formularzami cenowymi

7.              Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.12.2018 r.

8.              Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena wykonania poszczególnych zadań: zadania nr 1 i zadania nr 2

 

III.         Posiadane doświadczenie Wykonawcy :

1.              w ramach zadania nr 1:

wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. 1 usługi w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającej                         na utrzymaniu sieci kanalizacyjnej, czyszczeniu kanałów wraz z inspekcją telewizyjną (monitoringiem) kanalizacji deszczowej oraz czyszczeniu separatorów.

2.              w ramach zadania nr 2:

wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. 1 roboty budowlanej w ciągu ostatnich              5 lat odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającemu na remontach kanalizacji deszczowej .

3.              odnośnie nadzoru nad pracami / robotami :

wykonawca powinien zapewnić kierowanie robotami przez min. 1 osobę  posiadającą  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych.

4.              odnośnie zatrudnienia podwykonawców :

w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest złożyć wypełniony odpowiednio Załącznik Nr 6.

 

IV.         Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.              Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)        wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg. załączonego   wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz z formularzami cenowymi:

·         w przypadku składania ofert częściowych: dla zadania nr 1 (zał. A oraz zał. nr 7)  lub zadania nr 2 (zał. B)

·         w przypadku oferty kompleksowej: obydwa wypełnione formularze – dla zadania nr 1 (zał. A oraz zał. nr 7)  oraz zadania nr 2 (zał. B).

2)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3)        Wykaz usług / robót budowlanych (załącznik nr 3 oraz 3’)

4)        Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu (załącznik  nr 5)

5)        Zakres zamówienia dla powierzenia podwykonawcom (załącznik nr 6)

6)        Wykaz separatorów do Zadania nr 1 (załącznik nr 7)

2.              Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

V.            Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.              Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest:  Michał Cebula (mcebula@raszyn.pl), (22) 701 – 78 – 67

2.              Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon. 8-18; wt. - czw. 8-16; pt. 8-14

 

VI.         Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w terminie do dnia 19.02.2018 r. do godz. 16.00

w siedzibie Zamawiającego : ul. Szkolna 2a, 05 – 090 Raszyn (kancelaria pok. nr 15) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Wykonanie robót konserwacyjno – remontowych kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn”

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2018 r. godz. 16.00

 

VII.      Opis sposobu obliczania ceny

1.              Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie: Zadania nr 1 (jeśli dotyczy) i / lub Zadania nr 2 (jeśli dotyczy)

2.              Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc                      po przecinku oraz słownie.

3.              Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.              Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII.    Informacje o formalnościach

1.              Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania (strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn: bip.raszyn.pl)

2.              Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.              Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania                           ich ponownej oceny.

4.              Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.              Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1.       Formularz ofertowo – cenowy – zał. Nr 1 wraz z formularzami cenowymi dla zadania nr 1 (zał. A oraz                  zał. Nr 7) lub zadania nr 2 (zał. B) albo dla obydwu zadań.

2.       Wzór umowy – zał. Nr 2

3.       Wykaz usług / robót budowlanych – zał. Nr 3 i zał. Nr 3’

4.       Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 4

5.       Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu – zał. Nr 5

6.       Zakres zamówienia dla powierzenia podwykonawcom – zał.  Nr 6

Załączniki

Załącznik nr 1 formularz ofertowy (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 wzór Umowy (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 wykaz usług budowlanych (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 ' wykaz robót budowlanych (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia na roboty konserwacyjno-remontowe kanalizacji deszczowej (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 wykaz osób (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 zakres zamówienia dla powierzenia Podwykonawcom (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 FORMULARZ CENOWY brutto wykaz separatorów (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik A FORMULARZ CENOWY brutto konserwacja KD 2018 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik B FORMULARZ CENOWY brutto remonty KD 2018 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-02-13 15:56:38
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-02-13 16:01:47
Ostatnia zmiana:2018-02-14 08:19:45
Ilość wyświetleń:430
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij