Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Janki i Wypędy na terenie Gminy Raszyn

Ogłoszenie nr 500077524-N-2018 z dnia 10-04-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Janki i Wypędy na terenie Gminy Raszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 522612-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500041108-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Janki i Wypędy na terenie Gminy Raszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.7.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia, należy przebudować ulicę Wspólną zakresie nawierzchni jedni bitumicznej o zmiennej szerokości (5,5 m), z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Roboty należy realizować na podstawie projektów budowlano- wykonawczych zrealizowanych przez Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ ToMaR- DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.08.2017 r. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.1. Roboty drogowe: Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej: Konstrukcja jezdni: • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- AC 8S 50/70 gr. 4 cm, • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego- AC 16P 50/70 gr. 8 cm • warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 20 cm, • wzmocnione podłoże z piasku stabilizowanego cementem C3/4 gr. 25 cm. Konstrukcja chodników: • warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 10 cm, • Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie cementem C3/4 10 cm. Konstrukcja zjazdów: • warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, • podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie cementem C3/4 15 cm. Stała organizacja ruchu: W ramach zamówienia należy zamontować/wykonać: - 31 nowych tablic znaków drogowych, w tym znak C9- i C11 zespolone ze słupkami przeszkodowymi U5b, - 8 znaków informacyjnych D-6 (zasilanych solarnie) do aktywnego oznakowania przejść dla pieszych , - 5 progów zwalniających z kostki betonowej wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, - oznakowania poziomego grubowarstwowego 71,82 m2, 2.1.2. Odwodnienie: Dla potrzeb odprowadzenie wód opadowych przedmiotowej ulicy zaprojektowano wykonanie systemu retencyjno- rozsączajacego. Projektowany układ retencyjno rozsączjacy składa się z: - dwóch odrębnych systemów połączonych rur retencyjno- rozsączających DN300 SN8 na długości L1= 369,34 i L2=296,26. Z uwagi na różne zagłębienie rozsączania wynikające z kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, należy wykonać przerwy pomiędzy poszczególnymi odcinkami. - studni retencyjno- osadnikowych DN1000 (20 szt.), - wpustów deszczowych betonowych DN500 (32 szt.). Należy zastosować wpusty krawężnikowe (zlokalizowane w całości lub w części poza jezdnia). 2.1.3. Sieć wodociągowa: W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie: - sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR11 PN16 o śr. zewnętrznej 160x14,6 o łącznej długości 142 m, - hydranty o śr. 80- 2 szt. Włączenie do istniejącego wodociągu DN 160 z rur PVC wykonać za pomocą łączników rurowo- kołnierzowych przeznaczonych do rur PVC/PE. 2.1.4. Fragmenty brakujących przyłączy wodociągowych i sanitarnych w pasie drogi gminnej ul. Wspólnej Przyłącza wodociągowe: Należy wykonać fragmenty przyłączy wodociągowych na odcinku od sieci do granicy nieruchomości do działek o nr ew. 37, 30, 24, 19/2, 18/4, 17, 64/1, 15, 13, 12, 53/5, 2/8, 1/2, 86 (14 szt.), Przyłącza należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN 16 Dn 40mm o łącznej długości 86,5 m. Wcinkę przyłącza do wodociągu wykonać za pomocą opaski pełnej kołnierzowej do nawiercania dla rur PE/PVC Dn 110mm, z odejściem kołnierzowym DN 50mm . Za opaską należy zamontować zasuwę domową kołnierzową DN 50mm żeliwną (14 szt.). Przyłącza sanitarne. Przyłącza sanitarne w pasie ul. Wspólnej na odcinku od sieci do granicy nieruchomości 1/2,12, 17, 18/4, 19/2, 85, 86 (7 szt.) Przyłącza należy wykonać z rur PVC o śr. 160 mm o łącznej długości 32,5 m. Węzeł połączeniowy do działki o nr ew. 32/5 Włączenie istniejącego przewodu PE o średnicy Dz63mm do sieci wodociągowej PVC Dz160mm w ulicy Wspólnej należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Istniejący przewód o średnicy Dz63mm na odcinku 10,0m od włączenia należy wymienić na rurę PE100 SDR11 PN16 o średnicy Dz110x10mm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2, 45233220-7, 45233290-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3093635.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sarabandy 42
Kod pocztowy: 02-868
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3557160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3557160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4543637.61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-04-10 15:19:37
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-04-10 15:21:03
Ostatnia zmiana:2018-04-10 15:21:11
Ilość wyświetleń:300

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij