Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 543397-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

Gmina Raszyn: Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych   Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie     www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Nie
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie  Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2018.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części:  Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadane lub kilka zadań
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Budowa oświetlenia w ul. Poniatowskiego i ul. Wspólnej – sięgacz w miejscowości Janki” W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Poniatowskiego w miejscowości Janki na działce Nr ew. 124/19, 124/20, 133, 153 obręb 0002 w Dawidach Bankowych, na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót L. dz. WAI 6743.2. 90.2017 S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 97 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 426m 3. posadowienie słupów h=6m – 8szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 8szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy ul. Wspólnej – sięgacz w miejscowości Janki na dz. nr 33/4, 51 (obręb 0006 Janki) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.83.2017. W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 46 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 219m 3. posadowienie słupów h=7m – 4szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 4szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul. Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe” W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Skrzetuskiego w miejscowości Dawidy Bankowe na dz. nr 17/8, 17/7, 21, 37/2, 35, 34/1 (obręb 0002 Dawidy Bankowe) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.91.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 109 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 448m 3. posadowienie słupów h=6m i h=8,5m – 10szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 10szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy ul. Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe na dz. nr 20/64, 21, 34/3, 170/10, 172, 171/5, 171/8 (obręb 0002 Dawidy Bankowe) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.82.2017. W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 86m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 376m 3. posadowienie słupów h=8,5m – 9szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 9szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących Zadanie nr 3 „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej w miejscowości Łady i ul. Tymiankowej w miejscowości Laszczki” W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Lawendowej w miejscowości Łady na dz. nr 117/3, 117/6, 117/5 (obręb 0009 Łady) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.80.2017 W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 75 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 339m 3. posadowienie słupów h=7m – 8szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 8szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy Tymiankowej w miejscowości Laszczki na dz. nr 26/11, 26/16, 69/1, 103/10 (obręb 0008 Laszczki) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.100.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 50m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 227m 3. posadowienie słupów h=6m – 5szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 5szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących Zadanie nr 4 „Budowa oświetlenia w ul. Rubinowej w miejscowości Rybie i ul. Śliskiej w miejscowości Dawidy” W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Rubinowej w miejscowości Rybie na dz. nr 1832 (obręb Rybie) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.800.2016 W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 20 m3 2. mechaniczne przepychanie rur pod podjazdami – 31m 3. ułożenie kabla YAKY 4x16mm2 – ok. 96m 4. posadowienie słupów h=6m – 3szt. 5. montaż opraw drogowych LED – 3szt. 6. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy Śliskiej w miejscowości Dawidy na dz. nr 143, 180 (obręb 0001 Dawidy) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.101.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 32m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 154m 3. posadowienie słupów h=6m – 4szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 4szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Powyższe roboty należy wykonać na podstawie załączonych projektów budowlano wykonawczych dla każdej z ulic, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. W ramach każdego z zadań, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi 2) Uporządkowania zajętego terenu po zakończeniu robót i przedstawienia bezusterkowego protokołu przekazania zajętego terenu Zarządcy drogi.

II.5) Główny kod CPV: 45311610-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:      Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  miesiącach:    lub dniach:   lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-10-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:   Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna   Określenie warunków:   Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj: - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie oświetlenia dróg o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda z robót – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie oświetlenia dróg o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda z robót – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie oświetlenia dróg o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda z robót – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie oświetlenia dróg o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda z robót – w przypadku składania oferty na zadanie nr 4 W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE, WYKONAWCA MOŻE DLA WYKAZANIA SPEŁNIANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKAZAĆ SIĘ TYMI SAMYMI ZAMÓWIENIAMI. 2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań na które składana jest oferta w tym: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz posiadająca Świadec-two Kwalifikacyjne typu D – dozór do 1 kV (pełniącą rolę Kierownika robót); b) co najmniej 2 (dwie) osoby posiadające ważne Świadectwo Kwalifikacyjne typu E (eksploatacja) w tym min. 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania pomiarów elektrycznych do 1 kV. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE, WYKONAWCA MOŻE DLA WYKAZANIA SPEŁNIANIA WYŻEJ WYMIENIONEGO WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSKAZAĆ TE SAME OSOBY ZDOLNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEGO Z ZADAŃ, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716); Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty określony został w punkcie XVI SIWZ. Postępowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy po otwarciu ofert opisane zostało w punkcie 14.6 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

16.1/ Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty (oryginał) wraz z kosztorysami ofertowymi w wersji uproszczonej; b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak
Informacja na temat wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);  Zadanie nr 2 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);  Zadanie nr 3 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);  Zadanie nr 4 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 8.2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: 19.6.1 Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 1) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym, 2) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową, 3) konieczności zaniechania wykonywania części robót, 4) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu określonych w § 2 ust. 3, 5) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, 6) zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) – ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z formularza ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w ofercie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, rozliczone zostaną w oparciu o dane zgodnie z zapisem §13 ust 5, oraz nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. 3. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15%wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 4. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 PZP przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – wprowadzenie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian, o których mowa w lit. a-b, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od zakresu zmian: kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe, liczba pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia, wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym, - dokumentu potwierdzającego objęcie podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia; wprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeże-li zmiana wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
7.15/ Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16/ Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.17/ Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-26, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1 „Budowa oświetlenia w ul. Poniatowskiego i ul. Wspólnej – sięgacz w miejscowości Janki”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Poniatowskiego w miejscowości Janki na działce Nr ew. 124/19, 124/20, 133, 153 obręb 0002 w Dawidach Bankowych, na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót L. dz. WAI 6743.2. 90.2017 S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 97 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 426m 3. posadowienie słupów h=6m – 8szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 8szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy ul. Wspólnej – sięgacz w miejscowości Janki na dz. nr 33/4, 51 (obręb 0006 Janki) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.83.2017. W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 46 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 219m 3. posadowienie słupów h=7m – 4szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 4szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311610-9, 45233100-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul. Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Skrzetuskiego w miejscowości Dawidy Bankowe na dz. nr 17/8, 17/7, 21, 37/2, 35, 34/1 (obręb 0002 Dawidy Bankowe) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.91.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 109 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 448m 3. posadowienie słupów h=6m i h=8,5m – 10szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 10szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy ul. Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe na dz. nr 20/64, 21, 34/3, 170/10, 172, 171/5, 171/8 (obręb 0002 Dawidy Bankowe) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.82.2017. W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 86m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 376m 3. posadowienie słupów h=8,5m – 9szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 9szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311610-9, 45233100-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:    Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie nr 3 „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej w miejscowości Łady i ul. Tymiankowej w miejscowości Laszczki”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Lawendowej w miejscowości Łady na dz. nr 117/3, 117/6, 117/5 (obręb 0009 Łady) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.80.2017 W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 75 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 339m 3. posadowienie słupów h=7m – 8szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 8szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy Tymiankowej w miejscowości Laszczki na dz. nr 26/11, 26/16, 69/1, 103/10 (obręb 0008 Laszczki) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.100.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 50m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 227m 3. posadowienie słupów h=6m – 5szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 5szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311610-9, 45233100-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie nr 4 „Budowa oświetlenia w ul. Rubinowej w miejscowości Rybie i ul. Śliskiej w miejscowości Dawidy”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres zamówienia wchodzi: a) wykonanie oświetlenia w ulicy Rubinowej w miejscowości Rybie na dz. nr 1832 (obręb Rybie) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.800.2016 W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 20 m3 2. mechaniczne przepychanie rur pod podjazdami – 31m 3. ułożenie kabla YAKY 4x16mm2 – ok. 96m 4. posadowienie słupów h=6m – 3szt. 5. montaż opraw drogowych LED – 3szt. 6. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) wykonanie oświetlenia w ulicy Śliskiej w miejscowości Dawidy na dz. nr 143, 180 (obręb 0001 Dawidy) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.101.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 32m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 154m 3. posadowienie słupów h=6m – 4szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 4szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311610-9, 45233100-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Materiały do pobrania:

Załączniki

ZP-13 SIWZ (311.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-13 formularz ofertowy wraz z załącznikami (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis przedmiotu zamówienia (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1 - zał. 1 (21.1kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1- zał. nr 2 (23.5kB) Zapisz dokument  
wzór umowy (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-04-11 13:07:10
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-04-11 14:08:17
Ostatnia zmiana:2018-05-09 12:19:02
Ilość wyświetleń:491

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij