Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego dla ulic: Tulipanowy Zakątek, Skrajna, Leszczynowa, Bankowa, Laurowa, Objazdowa, gen. Zajączka, gen. Wybickiego, gen. Bema, Malownicza, Lawendowa przedłużenie do Figowej, Olszynowa, Górna, Widokowa, Majowa na terenie Gminy Raszyn, z podziałem na zadania.

IR.271.9.2.2018.WR

W związku z otrzymaniem zapytania o treści:
W toku postępowania dla przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do warunków w zakresie doświadczenia, wnoszę o uznanie warunku za spełniany również poprzez wykazanie w ramach doświadczenia oferenta prac projektowych w zakresie kablowych sieci zasilających.


Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, w toku postępowania prowadzonego w oparciu art. 4 pkt. 8 PZP, uzna warunek wymaganego doświadczenia za spełniony również przez wykazanie przez wykonawcę prac projektowych w zakresie kablowych sieci zasilających i innych linii elektroenergetycznych.

 

 

Znak sprawy  IR.271.9.2.2018.WR

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./

 

I. Zamawiający:  Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 701 77 77,   faks +48 22 701 77 71,   e-mail: ratusz@raszyn.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:  Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego dla ulic: Tulipanowy Zakątek, Skrajna, Leszczynowa, Bankowa, Laurowa, Objazdowa, gen. Zajączka, gen. Wybickiego, gen. Bema, Malownicza, Lawendowa przedłużenie do Figowej, Olszynowa, Górna, Widokowa, Majowa na terenie Gminy Raszyn, z podziałem na zadania.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań
Zamówienie  zostało podzielone na dwa zadania – dopuszcza się złożenie ofert częściowych dla zadania I

i/lub zadania II (niedopuszczalne jest złożenie oferty dla poszczególnych ulic).

Zadanie I

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulic:

1.  ul. g. Bema , g. Wybickiego , g .Zajączka – ok. 8,72hm - dz. nr 840/1, 840/2, 860, 837, 884/1, 884/2, 884/3, 903

     (Gmina Raszyn – własność)  - obręb Raszyn

2.  ul. Górna –  ok. 3,8hm –dz. nr 99 (Gmina Raszyn – władanie samoistne) – obręb Dawidy

3. ul. Majowa – ok. 2,1hm – dz. nr 153 (Gmina Raszyn – własność) – obręb Wypędy

 

Termin wykonania zadania: do 14.12.2018r.

 

Zadanie II

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulic:

1. ul. Tulipanowy Zakątek – ok. 4,2 hm - dz. nr  85/18 (15stu właścicieli - udział) -  obręb  Dawidy Bankowe 

2. ul. Skrajna - ok. 3,9 hm - dz. nr 7/1, 7/2 (wschodnia strona ulicy – Gmina Raszyn - własność),  dz. nr 3/1, 3/15

    (zachodnia strona ulicy – 13stu właścicieli - udział) – obręb Jaworowa

3. ul. Leszczynowa -  ok. 2,24 hm – dz. nr 64/5, 65/7,69/3 (Starostwo Powiatowe – własność), dz. nr 57/16, 66/4

    (13stu właścicieli – udział) – obręb Laszczki   

4. ul. Bankowa - ok. 4.1 hm – dz. nr 51/2 (prywatny właściciel), dz. nr 52/5 (23 właścicieli – udział) – obręb

    Dawidy Bankowe  

5. ul. Laurowa - ok. 1,7 hm – dz. nr 204 (Gmina Raszyn – władanie samoistne) - obręb Jaworowa   

6. ul. Objazdowa – ok. 1,0 hm – dz. nr 153/1(Gmina Raszyn – własność) – obręb Jaworowa

7. ul. Malownicza – ok. 3,5 hm – dz. nr 50/21 (Gmina Raszyn – własność), dz. nr 51/17, 50/13, 48/10

    (Gmina Raszyn – własność)
8. ul. Lawendowa przedłużenie, do Figowej – ok. 2,0 hm – dz. nr 90/3, 92/33, 92/34, 92/35 (prywatni właściciele) –

    obręb Łady

9. ul. Olszynowa – ok. 5,5 hm – dz. nr 74/9, 75/2, 76/4 (Starostwo Powiatowe – własność) – obręb Podolszyn Nowy

10. ul. Widokowa – ok. 1,6 hm – dz. nr 9/12, 9/16 (Skarb Państwa – własność oddana w użytkowanie wieczyste) – 

      obręb Falenty Nowe

 

Termin wykonania zadania: do 30.05.2019r.

 

Projekt  winien  być wykonany na podstawie :

-    Przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami.)

-    Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.w sprawie   

      szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. ( Dz. U. 2012 Nr.0 poz. 462)  

-    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

      w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

      i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno –użytkowego.

-    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określania  

      metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  

      oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym.

 

W skład dokumentacji projektowej objętej umową wchodzą :

a)    projekty budowlane  -  części opisowe i rysunkowe po 3 egz. w wersji papierowej
b)    projekty wykonawcze - części opisowe i rysunkowe po 2 egz. w wersji papierowej

c)    specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót po 2 egz. w wersji papierowej

d)    kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej  (opracowanie dotyczące całości zadania zawierającego   

       kosztorysy w rozbiciu na każdą z ulic)     

e)     przedmiary po 2 egz. w wersji papierowej dla  każdej z ulic, objętych odpowiednio zadaniem.

 

Dokumentacja wymieniona w pkt  a), b), c), e) winna być przekazana zamawiającemu również w wersji elektronicznej w  formacie PDF na płycie CD ( opis płyty powinien być trwały i zawierać tytuł projektu i dane jego autora.). Wersja elektroniczna musi dokładnie odpowiadać wersji papierowej na co projektant złoży stosowne oświadczenie.   

 

Wykonawca jest zobowiązany do składania okresowego sprawozdania z postępu prac z zachowaniem formy papierowej lub formy elektronicznej dotyczącego w szczególności:

1.       Zamówienia i zakupu aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych,

2.       Przedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektu (założenia do projektu).

3.       Uzyskania wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, wypisów, zatwierdzeń, praw  do dysponowania terenem, zgody właścicieli działek.

4.       Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót – w formie papierowej i elektronicznej.

5.       Uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kontynuowania prac projektowych lub ich ograniczenia, jeżeli okaże się, że jest niemożliwe uzyskanie prawa do dysponowania terenem lub pozyskania uzgodnień, opinii i itp.

 

 Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień do występowania w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej.

 

2.    Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.       Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 71323100-9

4.       Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

6.       Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zadanie I i/lub zadanie II

7.       Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2018 o godz. 15.00

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1.       Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);

 

3.    W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę wymagań Zamawiającego  należy przedłożyć:

   3.1  Wykaz osób które będą uczestniczyć przy realizacji projektu, posiadających uprawnienia budowlane do  

          sporządzania projektów zgodnie ze specyfikacją zamówienia i będących członkami  Izby Inżynierów   

          Budownictwa - minimum 2 osoby (załącznik 3 – należy dołączyć kserokopie dokumentów).

3.2    Dla wykazania się wymaganym doświadczeniem, wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich  

       trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie.

          Za spełniony w/w warunek uważa się wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji dotyczących oświetlenia   

          ulicznego (z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na ich realizację) o wartości zamówienia minimum

          30 000,00 zł brutto każda (załącznik 4 – należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających 

          zrealizowanie usług).

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Witold Ruszczyński tel. (22) 701 78 73

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

 „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oświetlenia ulicznego dla ulic objętych zadaniem I* i/lub zadaniem II*”

NIE OTWIERAĆ PRZED  23.04.2018 r. godz.

 

w terminie do dnia 23.04.2018 r. , godz. 15.00

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował odrębnie dla każdego zadania 

        następującymi kryteriami:

- Najniższa oferowana cena brutto wykonania dokumentacji dot. odpowiedniego zadania - 100 %

 2.    Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odrębnie dla zadania I i zadania II

3.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.

4.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

5.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

7.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

*  - uzupełnić dla zadania I i/lub zadania II (niepotrzebne skreślić)

Załączniki

Formularz cenowo-ofertowy załącznik nr 1 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy - Załącznik nr 2 (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis przedmiotu zam -projekty (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-04-12 10:33:31
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-04-12 10:42:03
Ostatnia zmiana:2018-04-18 11:24:34
Ilość wyświetleń:132
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij