Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa chodników na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 500135318-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Budowa chodników na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 539903-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodników na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.12.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia, należy wybudować chodnik w ulicy Opackiego we wsi Falenty oraz chodnik w ulicy Mszczonowskiej we wsi Janki w Gminie Raszyn o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,5 – 2 m, remontu zjazdów oraz regulacja rowu przydrożnego w ulicy Opackiego w zakresie: Zadanie 1 – Przebudowa ulicy Opackiego- budowa chodnika 307 m2* Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.1.1. Budowę chodnika o parametrach: - długość ok. 200 mb, szerokość 1,5 m, powierzchnia chodnika 307 m2. - nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cem. piaskowej - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, - warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm - Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 – 12 mb, - Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na betonie C12/15 – 394 mb. 2.1.1.2. Regulacja rowu przydrożnego ze zmianą niwelety dna rowu i profilowaniem skarp - Profilowanie skarp i dna rowu z wywozem/ dowozem gruntu – 235,10 m2, - Umocnienie skarp i dna rowu geokratą wys. 7 cm – 535,37 m2, - Wypełnienie otworów geokraty kruszywem łamanym 4/31,5 – 306,56 m2, - Wypełnienie otworów geokraty humusem z obsianiem trawą – 229,92 m2. 2.1.1.3. Profilowanie pobocza i utwardzenie kruszywem łamanym grubości warstwy 15 cm o długości 230 m2. 2.1.1.4. Roboty pozostałe - oznakowanie poziome farbą białą odblaskową – linie 19 m2 - oznakowanie pionowe – 2 znaki, - regulacja włazów i zaworów – szt., - Korytko aco drain – 2 mb, - Czasowa organizacja ruchu. Zadanie 2 „Przebudowa ul. Mszczonowskiej we wsi Janki w zakresie budowy chodnika po stronie północno –zachodniej ”* Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.2.1 Budowa chodnika o parametrach: - długość ok. 180 mb, szerokość 1,5 - 2 m, powierzchnia chodnika 310 m2. - nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, - warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm - Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 – 145 mb - Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na betonie C12/15 – 292 2.1.2.2 Nawierzchnia zjazdów (ok. 17 m2) - nawierzchnia z kostki betonowej szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4cm - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 grubość w-wy 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm 2.1.2.3 Przepust wykonany z rur betonowych Vipro średnicy 500 mm o długości 5 m - Ława z betonu grubości 20 cm, - Ścianki wylotowe prefabrykowane 2.1.2.4 Montaż barier ochronnych U-12 żółte – 8 mb Wykonawca zobowiązany jest do: • prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd dot. obsługi posesji, • poinformowania właścicieli, użytkowników przyległych posesji z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu i utrudnieniu w ruchu drogowym

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233161-5

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111100-9, 45233100-0, 34928460-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa ul. Opackiego we wsi Falenty w zakresie budowy chodnika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 138193.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: AIRWENT – SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Orłów Piastowskich 78 lok. 1
Kod pocztowy: 02-496
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 192679.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 192679.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192679.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Przebudowa ul. Mszczonowskiej we wsi Janki w zakresie budowy chodnika po stronie północno-zachodniej

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dokumentacji postępowania zamieszczone zostały przedmiary robót, dotyczące przebudowy dwóch różnych stron ulicy Mszczonowskiej w zakresie budowy chodnika. Wykonawca wycenił południowo-wschodnią część ulicy, tymczasem postępowanie obejmuje wykonanie robót w zakresie budowy chodnika po stronie północno-zachodniej. Jest to błąd, który skutkuje zawarciem nieważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-06-14 12:58:38
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-06-14 13:01:22
Ostatnia zmiana:2018-06-14 13:01:29
Ilość wyświetleń:119

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij