Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie na terenie Gminy Raszyn

Ogłoszenie nr 500159326-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie na terenie Gminy Raszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 559069-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie na terenie Gminy Raszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.18.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie na terenie Gminy Raszyn. W ramach przedmiotu zamówienia, należy przebudować ulicę Kolibra w zakresie nawierzchni jedni z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm i szerokości 5,5 m, chodników/opasek z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm, zjazdów z kostki betonowej kolorowej (odcinek W1-pos. 14, W4-W10, W11-W2) oraz odtworzenia nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie po robotach wod- kan (odcinek od pos. 14- W6) – zgodnie z załącznikiem nr F (Zakres robót) wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami. Zakres robót obejmuje: 2.1.1. Roboty drogowe: Na odcinku W1-pos. 14, W4-W10, W11-W2 przewidziano wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m wraz z chodnikiem/opaską: 2.1.1.1 Nawierzchnia jezdni (ok. 1170,0 m2) v warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON, v podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm, v podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 15 cm, v warstwa mrozoochronna (warstwa górna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa gr. 12 cm (mieszanka dowożona), v warstwa mrozoochronnej (warstwa dolna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa gr. 18 cm (mieszanka dowożona), 2.1.1.2. Nawierzchnia zjazdów (ok. 115 m2) v warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON, v podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, v warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, gr. 10 cm. 2.1.1.3. Nawierzchnia chodników, opasek (ok. 570 m2): v warstwa ścieralna z kostki betonowej szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON, v podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, v warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, gr. 10 cm. 2.1.1.4 Ciek: v Kostka betonowo szara, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm. 2.1.1.5 Na odcinku od posesji zlokalizowanej przy ul. Kolibra 14 do km 0+200,20 przewidziano odtworzenie nawierzchni po robotach wod-kan w następującej konstrukcji: v nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm, v podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 15 cm, v warstwa mrozoochronna (warstwa górna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa gr. 12 cm (mieszanka dowożona), v warstwa mrozoochronnej (warstwa dolna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa gr. 18 cm (mieszanka dowożona). 2.1.1.6 Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej: v zaworów wodociągowe 12 szt., v hydrantów 3 szt. v studni rewizyjnych- 4 szt. 2.1.1.7 Wymiana skrzynek zasuw, hydrantów ze względu na zły stan techniczny tj. v zaworów wodociągowych 12 szt., v hydrantów 3 szt. 2.1.1.8 Dla potrzeb budowy przyszłego oświetlenia ulicznego założono ułożenie 30 m rur osłonowych o śr.110 mm. Lokalizacja zgodnie z zał. nr G. 2.1.1.9 Montaż oznakowania pionowego: Na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać/zamontować: v 6 nowych tablic znaków drogowych (znak A7, B18, B20, D-4a i B36 – 2 szt. – z uwagi na potrzebę wprowadzenia zakazu parkowania, projekt będzie zaktualizowany), v lustro drogowe o śr. 600 mm- 1szt. 2.1.2. Odwodnienie: Dla potrzeb odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolibra zaprojektowano kanał deszczowy: v kanał z rur PVC o śr. 315 mm –(141,0+8,9)= 149,90 m, v przyłącza do wpustów deszczowych z rur PVC o śr. 200– 56,0 m, v - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 6 szt., v - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm – 3 szt., v - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm z osadnikiem – 3 szt., v -studnie z tworzywa sztucznego o śr. 600 mm – 1 szt., Po ułożeniu kanału, przykanlików należy wykonać monitoring kamerą kanałów rurowych i próbę szczelności. 2.1.3. Sieć wodociągowa i sanitarna wraz z przyłączami: W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano: v budowę sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR11 PN 16 o średnicy zew. 110 mm na długości (84 + 38,5 )= 122,5 m. Odcinek w pasie ul. Sójki (8,2 m) wykonać metodą przecisku bez naruszania nawierzchni tej ulicy oraz w rurach osłonowych o śr. zewnętrznej 110 mm. v budowę sieci sanitarnej z rur PVC- U lite SN 8 SDR 34 o średnicy zewnętrznej 200 mm na długości (8,2+6,7+28,3)= 43,2 m Uwaga: Metodą przecisku wykonać: - włączenie projektowanego wodociągu w ul. Sójki bez naruszania nawierzchni asfaltowej przedmiotowej ulicy - odcinek projektowanego wodociągu na wysokości posesji ul. Kolibra 14 z uwagi na bliskość istniejącego ogrodzenia. 2.1.3.1. Przyłącza wodociągowe: Należy wykonać fragmenty przyłączy wodociągowych na odcinku od sieci do granicy nierucho-mości 1135, 1151, 1193 (2szt.), 1189, 1190 (Razem 6 szt.). Przyłącza należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN 16 Dn 40mm o łącznej długości 16,90 m. Wcinkę przyłącza do wodociągu wy-konać za pomocą opaski pełnej kołnierzowej PN 110/50 mm połączonej z zasuwą kołnierzową Dn 50 mm z wyprowadzoną obudową teleskopową i skrzynką uliczną o śr. 185 mm. Na długości 12.10 m zastosować rury osłonowe o śr. zewnętrznej 110 mm. 2.1.3.2. Przyłącza sanitarne: Przyłącza sanitarne na odcinku od sieci do granicy nieruchomości 1135, 1151, 1193 (2szt.), 1189, 1190 (Razem 6 szt.). Przyłącza należy wykonać z rur PVC-U SN8 o śr. 160 mm o łącznej długości 21,00 m. Uwaga: Jeżeli w trakcie realizacji robót związanych z kanalizacją deszczową, sieci wodociągowej, sanitarnej oraz przyłączy sanitarnych, wodociągowych konieczne będzie odwodnienie wykopów to Wykonawca winien je uwzględnić w cenach jednostkowych wykonywanego wykopu. Prace związane z przełączeniem przyłączy wodociągowych, sanitarnych należy tak zaplanować aby uniknąć przerw w dostawie wody, jak również w odprowadzeniu ścieków (konieczne jednoczesne zasilenie starego i nowego wodociągu). Wykonawca zobowiązany jest do: • prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd dot. obsługi posesji, • poinformowania właścicieli, użytkowników przyległych posesji z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu i utrudnieniu w ruchu drogowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45233000-9, 45111200-0, 45232130-2, 45231300-8, 45232410-9, 45233290-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 843666.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: GÓR-BUD Grzegorz Górski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Górki Grubaki 8
Kod pocztowy: 07-120
Miejscowość: Korytnica
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1268167.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1268167.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1268167.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-07-09 14:37:32
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-07-09 14:38:02
Ostatnia zmiana:2018-07-09 14:38:14
Ilość wyświetleń:216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij