Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Przebudowa parkingu publicznego wraz z odwodnieniem przy ul. Starowiejskiej we wsi Sękocin Stary, gmina Raszyn

Znak sprawy: IR.271.20.1.2018.MC

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 /

 

I.               Zamawiający: 

Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, faks 22 701 77 71

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa parkingu publicznego wraz z odwodnieniem przy ul. Starowiejskiej

we wsi Sękocin Stary, gmina Raszyn”

 

UWAGA!!!

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

II.            Opis przedmiotu zamówienia:

1.              Specyfika głównych wymagań oraz zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) oraz formularzu cenowym (załącznik nr 3).

2.              Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.              Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów:

– 45231000 – 5roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ,ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

– 45232000 – 2roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,

– 45233000 – 9roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

4.              Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.              Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

6.              Realizacja: zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym

7.              Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 03.09.2018 r.

8.              Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia

 

III.         Posiadane doświadczenie Wykonawcy :

1.              w ramach zadania:

wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. 1 roboty budowlanej w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

2.              odnośnie nadzoru nad pracami / robotami :

wykonawca powinien zapewnić kierowanie robotami przez min. 1 osobę  posiadającą  uprawnienia budowlane:

- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych

- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg

3.              odnośnie zatrudnienia podwykonawców :

w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest złożyć wypełniony odpowiednio Załącznik Nr 6.

 

IV.         Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.              Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)        wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg. załączonego   wzoru formularza cenowo – ofertowego (załącznik nr 3).

2)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3)        Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4)

4)        Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu (załącznik  nr 5)

5)        Zakres zamówienia dla powierzenia podwykonawcom (załącznik nr 6)

2.              Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

V.            Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.              Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest:  Michał Cebula (mcebula@raszyn.pl), (22) 7017867

2.              Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon. 8-18; wt. - czw. 8-16; pt. 8-14

 

VI.         Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godz. 12.00

w siedzibie Zamawiającego : ul. Szkolna 2a, 05 – 090 Raszyn (kancelaria pok. nr 15) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Przebudowa parkingu publicznego wraz z odwodnieniem przy ul. Starowiejskiej

we wsi Sękocin Stary, gmina Raszyn”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.07.2018 r. godz. 12.00

 

VII.      Opis sposobu obliczania ceny

1.              Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.              Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.              Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.              Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII.    Informacje o formalnościach

1.            Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania (strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn: bip.raszyn.pl)

2.        Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.              Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.              Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone  w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.              Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.              Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią KLAUZULI INFORMACYJNEJ   O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM (załącznik nr 2 do formularza cenowo – ofertowego).

 

Załączniki:

1.        Opis przedmiotu zamówienia

2.        Wzór umowy

3.        Formularz cenowo – ofertowy wraz z załącznikami

4.        Wykaz robót budowlanych

5.        Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu

6.        Zakres zamówienia dla powierzenia podwykonawcom

 

 

 

 

Załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia (35.2kB) Zapisz dokument  
2. Wzór umowy (52.1kB) Zapisz dokument  
3. Formularz ofertowy (37kB) Zapisz dokument  
4. wykaz robót budowlanych (14.5kB) Zapisz dokument  
5. wykaz osób (12.9kB) Zapisz dokument  
6. Zakres zamówienia dla powierzenia Podwykonawcom (21.9kB) Zapisz dokument  
Decyzja na umieszczenie urządzenia (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja Brak MPZP (228.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany Przebudowy parkingu wraz z odwodnieniem (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z narady koordynacyjnej (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar nawierzchnia (649kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar odwodnienie (716kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-07-10 10:06:51
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-07-10 10:14:15
Ostatnia zmiana:2018-07-10 11:02:35
Ilość wyświetleń:82

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij