Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

OGŁOSZENIE KZ.2110.24.2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Raszyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.    Stanowisko pracy

INSPEKTOR  w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

2.  Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1)       wykształcenie wyższe II stopnia o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa lub nauk przyrodniczych),

2)       minimum 4 lata stażu pracy w administracji samorządowej,

3)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       nieposzlakowana opinia.

 

3.  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

1)       znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o publicznym transporcie zbiorowym, o opłacie skarbowej, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy – Ordynacja podatkowa, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

2)       znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office, Internet, poczta elektroniczna,

3)       umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych, umiejętność organizowania i planowania pracy.

4)       umiejętność odnajdowania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań, komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,

5)       posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

6)       prawo jazdy kat. B.

 

4.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1)       Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo wodne, w szczególności:

- naliczanie opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na podstawie ustawy Prawo wodne,

- rozpatrywanie reklamacji składanych przez podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

- wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

- egzekwowanie naliczonych a nieuiszczonych opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

2)       Wykonywanie zadań z zakresu transportu publicznego, w szczególności:

- prowadzenie spraw organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym:

a) określenie przystanków komunikacyjnych należących do Gminy, warunków i zasad z nich korzystania,

b) analiza wpływających wniosków, przygotowywanie umów z przewoźnikami na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina,

c) prowadzenie ewidencji i nadzór nad przestrzeganiem zapisów umów podpisanych z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych,

d) wydawanie zaświadczeń uprawniających Operatora do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji gminnej,

e) przygotowywanie informacji udostępnianych publicznie,

- planowanie rozwoju sieci komunikacyjnej:

a) analiza wpływających wniosków o zmiany w rozkładach jazdy, zmian przebiegu linii komunikacyjnych,

b) proponowanie nowych lokalizacji przystanków komunikacyjnych (autobusowych),

c) proponowanie zmian przebiegu linii komunikacyjnych,

d) proponowanie zmian częstotliwości odjazdów w rozkładach jazdy w zależności od zdiagnozowanego popytu,

e) analiza uregulowań prawnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian w tym zakresie,

- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- przygotowywanie standardów rozwiązań komunikacyjnych, wyposażenia infrastruktury przystankowej,

- prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem zapisów umowy dotyczącej realizacji zadań własnych gminy polegających w szczególności na świadczeniu przez m. st. Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na rzecz Gminy usług transportu lokalnego,

- prowadzenie spraw związanych z porozumieniami międzygminnymi z gminami ościennymi w sprawie powierzenia Gminie organizacji transportu  zbiorowego w granicach administracyjnych tych gmin,

- prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych będących w zarządzie lub własnością Gminy,

- wdrożenie i nadzór na terenie gminy oferty Warszawa+ tj. dopłat do biletów długookresowych w tym przygotowanie niezbędnych uchwał, rozpowszechnianie informacji, zbieranie i weryfikacja wniosków, personalizacja Raszyńskich Kart Mieszkańca, przekazanie niezbędnych danych do ZTM w Warszawie,

- przygotowywanie i prowadzenie postepowań przetargowych i zapytań w zakresie realizowanych zadań (przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w komisji przetargowej, prowadzenie dokumentacji postępowań),

- współpraca z innymi Referatami w zakresie wspólnych przedsięwzięć,

- przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów z zakresu wykonywanych zadań,

- sporządzanie sprawozdań, informacji wynikających z zakresu wykonywanych zadań.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       kwestionariusz osobowy*,

3)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)       oświadczenie o niekaralności

5)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

6)       kopie świadectw pracy ( oraz  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)       kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

9)       zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

10)    klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych):

1)       Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, reprezentowana prze Wójta Gminy Raszyn.

2)       Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.

3)       Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

4)       Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

5)       Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ratusz@raszyn.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

6. Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

1)       praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

2)       wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3)       toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

4)       w budynku urzędu brak wind,

5)       w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

7.   Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko INSPEKTOR w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej” do dnia  23 lipca  2018 roku  (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ratusz@raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 

 

 

…………………………….

         Wójt Gminy Raszyn

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

24-Inspektor (OŚGK) (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-07-13 13:54:23
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-07-13 13:55:23
Ostatnia zmiana:2018-07-13 13:55:27
Ilość wyświetleń:76
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij