Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Ogniska Wychowawczego w Jaworowej, Gmina Raszyn w celu realizacji projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"


Znak sprawy RPF.271.2.2.2018.KD

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

I. Zamawiający:  GMINA RASZYN
Adres do korespondencji: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
tel. (22) 701-77-77, faks (22) 701-77-78
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie:

Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Ogniska Wychowawczego w Jaworowej,  Gmina Raszyn w celu realizacji projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań oraz zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) oraz Przedmiarze (zał. nr 2).
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
6. Realizacja: zgodnie z umową, Opisem przedmiotu zamówienia i Przedmiarem.
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 30.11.2018 r.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
• wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 4,
• kosztorys ofertowy wykonany wg metody kalkulacji uproszczonej, z określeniem wartości: robocizny, narzutów kosztów pośrednich, zysku i całkowitej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz Przedmiarze.
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Katarzyna Dombska, nr tel. (22) 701-78-73, fax. (22) 701-77-78, e-mail: kdombska@raszyn.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach: poniedziałek - piątek w godz. 9 - 13.

VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.08.2018 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego: 05 – 090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, w Kancelarii, pok. nr 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Ogniska Wychowawczego w Jaworowej,  Gmina Raszyn w celu realizacji projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”
NIE OTWIERAĆ PRZED: dniem 16.08.2018 r.  godz. 10:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.
2. Oferent zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego wg metody kalkulacji uproszczonej, z określeniem wartości: robocizny, narzutów kosztów pośrednich, zysku i całkowitej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz Przedmiarze. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie określona na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę, obejmującego ilości robót rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Danymi wyjściowymi do wykonania kosztorysu powykonawczego będzie obmiar prac wykonany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku robót zamiennych podstawą kalkulacji będą:
- dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,
- ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny  na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów  specjalistycznych wg faktur zakupu,
- nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą  w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1,
2. Przedmiar robót – zał. nr 2
3. Wzór umowy – zał. nr 3,
4. Wzór Formularza ofertowo-cenowego – zał. nr 4 (załącznik do wypełnienia),

 

Załączniki

Zał 1 do zapyt_ofert_opis przedmiotu zamówienia (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 do zapyt_ofert_Przedmiar (313.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 3 do zapyt_ofert_wzor_umowy_Senior (227kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 4 do zapyt_ofert_wzor_form_oferty_Senior (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-08-08 15:10:15
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-08-08 15:14:18
Ostatnia zmiana:2018-08-08 15:16:16
Ilość wyświetleń:87

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij