Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Remont boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej ŚWIETLIK w Rybiu gm. Raszyn ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/ tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm./

 

Gmina Raszyn kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamia o wszczęciu procedury wyłonienia Wykonawcy dla zadania pn.

„Remont boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej ŚWIETLIK w Rybiu gm. Raszyn ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”

 

Mając powyższe na względzie Gmina Raszyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

I.    ZAMAWIAJACY:

 

Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

 

II.                                                                                                                                                 Opis przedmiotu zamówienia

 

Specyfikacja głównych wymagań:

 

Głównym zadaniem Wykonawcy będzie remoncie boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej ŚWIETLIK zlokalizowanej w miejscowości Rybie w Gminie Raszyn

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233200-1, 45342022-6

 

W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzić remont boiska o nawierzchni poliuretanowej polegający na całkowitej wymianie nawierzchni.

Wyszczególnienie robót wchodzących w zakres zamówienia:

1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          usuniecie i utylizacja istniejącej nawierzchni,

2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 294,2 m2,

3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          usunięcie istniejącej siatki ogrodzeniowej

4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          montaż nowej siatki PP 3,00 m oko 10cm 617 m2,

5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          malowanie linii boiska farbami poliuretanowej metoda natrysku

Zamawiający do niniejszego zapytania ofertowego załącza plan zagospodarowania.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia  nie dłużej niż do dnia 10 października 2018 r.  

IV. WARUNKU UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w sposób należyty, minimum 3 zamówienia o wartości łącznie nie mniejszej niż 50 000  zł brutto obejmujące remont nawierzchni boiska.

 

W celu potwierdzenia spełnienia opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych zamówień sporządzony wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego powyżej dotyczącego posiadanego doświadczenia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dowodami określającymi, czy te zamówienia  zostały wykonane należycie w postaci m.in. referencji, poświadczeń. Zarówno wykaz jak i dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Ponadto do oferty winna zostać załączona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydana nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, w którym wpisany jest przedsiębiorca. Dopuszczalna jest także odpowiednio informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (ze zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Złożona oferta winna zawierać cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto wykonania prac objętych zamówieniem. Cena zawarta w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zaleca się, aby ofertę sporządzić w z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składnia ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.

6. Wykonawca powinien również załączyć odpowiednie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, jeśli w imieniu wykonawcy ofertę lub dokumenty złożone wraz z ofertą podpisuje pełnomocnik. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie właściwe dokumenty złożyć musi każdy z nich.7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Zamawiający odrzuci oferty, które:

a)      nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, w szczególności Wykonawca nie przedstawi wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub przedstawi dokumenty zawierające błędy i nie uzupełni dokumentów w przypadku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia;

b)      są niezgodne z przepisami prawa

c)       Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień Wykonawcy wynika, iż Wykonawca  lub jego oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

d)      zawierają rażąco niską cenę.

9. Zamawiający uprawniony jest do wyjaśnienia oferty oraz złożonych z nią dokumentów, a także do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

10. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

11

12. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek  rachunkowych lub pisarskich.

 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

 Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 

1   cena - 100 %

 

 

Cena:

Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

                                    wartość oferty o najniższej cenie

                C =    ---------------------------------------------------------  x       100 punktów

                                       wartość oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty otrzymujące taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w

 

Urzędzie Gminy Raszyn

ul. Szkolna2 a 05-090 Raszyn

 

z dopiskiem na kopercie: „Remont boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej ŚWIETLIK w Rybiu gm. Raszyn ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”

 

 

w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godziny 10.30

 

 

 

VIII. OSOBY DO KONTAKTU

 

W sprawie niniejszego zamówienia osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

1. Elżbieta Funo email: efuno@raszyn.pl, tel. (22) 701-78-02

2. Anna Wierzbicka - Abramska email: awierzbicka@raszyn.pl, tel. (22) 701-78-78

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składnia ofert, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

A) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 Warszawa;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest Pan Arkadiusz Godula, kontakt: adres e-mail iod@raszyn.pl,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia .

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

XI. INNE:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy z zamawiającym zamawiający jest uprawniony do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.bip.raszyn.pl

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zapytania ofertowego przed upływem terminu do składnia ofert

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie zostanie, udzielane przez Zamawiającego podmiotem, nie będącym podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. wzór Wykazu wykonanych zamówień

3. Istotne postanowienia umowy

4. Projekt zagospodarowania  terenu

 

                                                                                                             ZATWIERDZIŁ:

 

 

                                                                                                   …..………………………………..
                                                                                                 (data, podpis i pieczęć
                                                                                                         osoby zatwierdzającej postępowanie)

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Załączniki

formularz_cenowo-ofertowy (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Istotne_postanowienia_umowy (65.3kB) Zapisz dokument  
Plan_zagospodrowania (427.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie_ofertowe (64.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-08-10 11:55:17
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-08-10 11:56:22
Ostatnia zmiana:2018-08-10 11:57:16
Ilość wyświetleń:65
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij