Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR/PODINSPEKTOR ds. technicznych w Referacie Realizacji Projektów

OGŁOSZENIE KZ.2110.28.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Raszyn ogłasza ponownie otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(cały etat)


1. Stanowisko pracy

INSPEKTOR/PODINSPEKTOR ds. technicznych w Referacie Realizacji Projektów


2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (w przypadku posiadania wykształcenia średniego – wymagane 3 lata stażu pracy) z zakresu budownictwa lub pokrewnego technicznego,

 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. 3 lata doświadczenia w pracy odpowiadającej posiadanemu wykształceniu.


3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w specjalności specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 2. doświadczenie w realizacji inwestycji finansowanych z pozabudżetowych środków finansowych, w tym pochodzących z UE i w ramach partnerstwa publiczno-prawnego,

 3. obsługa komputera (pakiet biurowy MS Office, Excel),

 4. samodzielność i umiejętność organizowania stanowiska pracy.


4. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. przygotowywanie założeń do projektów i inwestycji, współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej i przeprowadzaniu przetargów, nadzorowanie procesu wyłonienia wykonawcy projektów oraz robót budowlanych dla inwestycji gminnych,

  2. nadzorowanie wykonawców uczestniczących w procesie projektowym i budowlanym wraz z odbiorem robót projektowych i obiektów budowlanych,

  3. kontrolowanie rozliczeń budowy, sprawdzanie faktur, rachunków przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawców pod względem merytorycznym,

  4. dochodzenie kar umownych od uczestników procesu budowlanego,

  5. realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za Wady,

  6. opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,

  7. współudział w uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości w zakresie przebiegu inwestycji liniowych

  8. uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji gminnych lub zgłaszanie zamiaru wykonywania robót,

  9. wykonywanie innych czynności w zakresie realizowanych inwestycji a wynikające z przepisów szczególnych,

  10. współpraca przy przygotowywaniu wniosków i ich rozliczaniu celem pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, w tym pochodzących z UE i w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, przeznaczonych na realizację gminnych inwestycji, współpraca z pozostałymi stanowiskami w zakresie realizacji funduszy zewnętrznych.


5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy*,

 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

 6. kopie świadectw pracy ( oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

 8. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 9. skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 10. zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

 11. klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,


Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, reprezentowana prze Wójta Gminy Raszyn.

 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.

 3. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

 4. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 5. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ratusz@raszyn.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.6. Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku EKO-Raszyn,

 2. praca na II piętrze budynku,

 3. toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

 4. w budynku brak wind,

 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.


7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko INSPEKTOR/PODINSPEKTOR ds. technicznych w Referacie Realizacji Projektów” do dnia 24 września 2018 roku (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ratusz@raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


…………………………….

Wójt Gminy Raszyn
Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-09-13 12:01:17
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-09-13 12:03:39
Ostatnia zmiana:2018-09-13 12:03:59
Ilość wyświetleń:73

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij