Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Przebudowa ul. Ukośnej we wsi Jaworowa na terenie Gminy Raszyn

Ogłoszenie nr 500220267-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Przebudowa ul. Ukośnej we wsi Jaworowa na terenie Gminy Raszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 593343-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500180107-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Ukośnej we wsi Jaworowa na terenie Gminy Raszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.29.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Ukośnej we wsi Jaworowa na terenie Gminy Ra-szyn. Gmina Raszyn otrzymała na przebudowę przedmiotowej drogi w zakresie robót drogowych dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zamówienia, należy wykonać: 2.1.1. Roboty drogowe: 2.1.1.1 Nawierzchnia jezdni: a) Odcinek w pasie drogi gminnej (0+000- 395,10)- zaprojektowano jezdnię z kostki betonowej o zmiennej szerokości 2,90-7,30 m wraz z chodnikiem/opaską z kostki betonowej (ok. 2000 m2): - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON, - górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5, gr. 8 cm, - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 31,5/63 gr. 15 cm, - warstwa mrozoochronna (warstwa górna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa, minimalna wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, maksymalna wytrzymałość na ściskanie 4 MPa gr. 12 cm (mieszanka dowożona), - warstwa mrozoochronnej (warstwa dolna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa, minimalna wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, maksymalna wytrzymałość na ściskanie 4 MPa gr. 18 cm (mieszanka dowożona), b) Odcinek w pasie drogi krajowej w strefie trasy S2- (0+395,10- 0+402,80) zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokości 4,45-5,25 m: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr. 4 cm (ok. 37 m2), - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 5 cm, - siatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16 P gr. 7 cm, - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej frakcji 31,5/63 gr. 20 cm, - warstwa mrozoochronna (warstwa górna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa gr. 12 cm, minimalna wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, maksymalna wytrzymałość na ściskanie 4 MPa (mieszanka dowożona), - warstwa mrozoochronnej (warstwa dolna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4 MPa, minimalna wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, maksymalna wytrzymałość na ściskanie 4 MPa (mieszanka dowożona). 2.1.1.2 nawierzchnia chodników, opasek (ok. 84 m2) - warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, gr. 10 cm. 2.1.1.3 nawierzchnia zjazdów (ok. 54 m2) - warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 gr. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, gr. 10 cm. 2.1.1.4 Ciek: - kostka betonowa szara, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na ławie z betonu C12/15. 2.1.1.5 Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej tj. - zaworów wodociągowych (4+6 )- 10 szt., - hydrantów -1 szt. - studni teleskopowych ( 8+1)- 9 szt. - studni rewizyjnych- 7szt. 2.1.1.6 Wymiana skrzynek zasuw, hydrantów, włazów tj. - zaworów wodociągowych (4+6 )- 10 szt., - hydrantów 1 szt. - studni teleskopowych- 1 szt. - studni rewizyjnych- 7szt. 2.1.1.7 Montaż/wykonanie oznakowania pionowego i poziomego: Na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać/zamontować: - 16 nowych tablic znaków drogowych (znak A7, B5, B20, B31, 2xD1, D2, D5, 2xD40, 2xD41, 4xTab ), - oznakowanie poziome jezdni - grubowarstwową- (18,75+1,20)= 20,95 m2 UWAGA: W ramach robót objętych projektem stałej organizacji ruchu nie należy wykonywać progów zwalniających oraz oznakowania pionowego i poziomego tych progów. 2.1.2 Odwodnienie: Wody opadowe z przebudowywanej ul. Ukośnej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej w u. Warszawskiej. Istniejąca kanalizacja u wlotu do rowu zostanie przebudowana i wyposażona w separator. Dla potrzeb odprowadzenie wód opadowych z ul. Ukośnej zaprojektowano w: pasie drogi gminnej ul. Ukośnej: - kanał z rur PVC o śr. 400 mm- 344,90 m, - przyłącza do wpustów deszczowych z rur PVC o śr. 200– 18,60 m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm- 4 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z osadnikiem – 1 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm- 1 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z osadnikiem – 3 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm – 5 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm z osadnikiem- 1szt. - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu- 3 szt. - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu – wpust mostowy z odpływem bocznym- 5 szt. pasie drogi powiatowej ul. Warszawskiej (działka o nr ew. 453) - kanał z rur PVC o śr. 400 mm- 38,50 m, - kanał z rur PCV o śr. 200 mm- 22,80 m, - przyłącza do wpustów deszczowych z rur PVC o śr. 200– 23,60 m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm- 4 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z osadnikiem – 2 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm- 1 szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm – 2 szt., - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu- 2szt. - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu – wpust mostowy z odpływem bocznym- 2 szt. - odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 10 mm, kasa obciążenia C250- 3m, - studzienki odpływowe odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm, klasa obciążenia C250- 1 kpl. - separator- 1szt. - regulator przepływu- 1szt. Po ułożeniu kanału, przykanlików należy wykonać ich monitoring i próbę szczelności. 2.1.3 Sieć wodociągowa i sanitarna wraz z przyłączami: 2.1.3.1 Sieć wodociągowa i sanitarna W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano: - przebudowę sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR11 PN 16 o średnicy zew. 110 mm na długości 29,10 m. - przebudowę sieci sanitarnej z rur PVC- U lite SN 8 SDR 34 o średnicy zewnętrznej 200 mm na długości 149,40 m 2.1.3.2 Przyłącza wodociągowe: Należy wykonać fragmenty przyłączy wodociągowych na odcinku od sieci do granicy nieruchomości 193/1, 197/1, 199/2, 208/4, 242, 244/1, 229 (Razem 7 szt.). Przyłącza należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN 16 Dn 40mm o łącznej długości 18,40 m. Wcinkę przyłącza do wodociągu wykonać za pomocą opaski pełnej kołnierzowej PN 160/50 mm połączonej z zasuwą kołnierzową Dn 50 mm z wyprowadzoną obudową teleskopową i skrzynką uliczną o śr. 185 mm. 2.1.3.3 Przyłącza sanitarne. Przyłącza sanitarne na odcinku od sieci do granicy nieruchomości 229 (2szt.), 193/1, 197/1, 244/1 (Razem 5 szt.). Przyłącza należy wykonać z rur PVC SN8 o śr. 160 mm o łącznej długości 13,60 m. Uwaga: Jeżeli w trakcie realizacji robót związanych z kanalizacją deszczową, sieci wodociągowej, sanitarnej oraz przyłączy sanitarnych, wodociągowych konieczne będzie odwodnienie wykopów to Wykonawca winien je uwzględnić w cenach jednostkowych wykonywanego wykopu. Prace związane z przełączeniem przyłączy wodociągowych, sanitarnych należy tak zaplanować aby uniknąć przerw w dostawie wody, jak również w odprowadzeniu ścieków. (konieczne jednoczesne zasilenie starego i nowego wodociągu). 2.1.4 Branża elektryczna Inwestycja w zakresie branży elektrycznej obejmuje swym zakresem usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej z przebudowywaną drogą. W ramach przedmiotowej inwestycji należy: - zdemontować słup typu bliźniaczego ŻN-10 w istniejącej sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej na skrzyżowaniu ulic Objazdowa i Przechodnia- 1szt., - zamontować słup E10,5/10. Na słupie zainstalować ogranicznik napięć niskiego napięcia klasy A z zaciskiem do przewodów izolowanych, o napięciu znamionowym 500V i prądzie wyładowczym 10 kA. Wybudowane ograniczniki należy przyłączyć do uziemienia, które należy wykonać jako uziom pionowy typ 3x6, - wybudować linię napowietrzną AsXSn 4x70 mm2 o długości 76 m na odcinku od słupa końcowego RK-10/ŻN ze stacji transformatorowej nr 0696 przy ul. Ukośnej do projektowanego słupa E10,5/10, - przełożyć istniejący warkocz oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2, - przełożyć istniejące przewody przyłącza napowietrznego typu AsXSn 4x16 mm2, - przełożyć istniejące oprawy oświetleniowe- 1szt. 2.1.5 Branża telekomunikacyjna W ramach przedmiotowej inwestycji należy przebudować istniejące linie teletechniczne w zakresie zmiany lokalizacji słupa kolidującego z przebudową przedmiotowej drogi. W ramach przedmiotowej inwestycji należy : - zamontować słup telekomunikacyjny pojedynczy betonowy SŻT-7- 1szt., - przełożyć kable napowietrzne- 195 m, - zdemontować słup telekomunikacyjny pojedynczy betonowy- 1- szt. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót pisemnie wystąpić z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem do Orange Polska S.A. celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej. Koszty wystąpienia i pełnienia nadzoru w tym zakresie ponosi Wykonawca. Szczegóły rozwiązań technicznych zawarte są w projektach budowlano- wykonawczych omawianych niżej w rozdziale II.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45233000-9, 45111200-0, 45232130-2, 45231300-8, 45232410-9, 45233290-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1261971.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: GÓR – BUD Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Wrzosowa 23
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: Nadma
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1986777.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1986777.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2740727.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-09-13 12:53:26
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-09-13 12:53:55
Ostatnia zmiana:2018-09-13 12:54:05
Ilość wyświetleń:124

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij