Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2018/2019

Ogłoszenie nr 500244986-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 612280-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2018/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.36.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2018/ 2019 z podziałem na części. CZĘŚĆ I - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2018/ 2019– kategoria dróg I. Zamówienie obejmuje usługę w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie dróg gminnych kategorii I oraz oczyszczania dróg z mieszanek kruszywa pozostałych po zwalczaniu śliskości zimowej i usunięcia wszelkich nieczystości z nawierzchni jezdni, chodników i pasów zieleni. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 56 395m. CZĘŚĆ II - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2018/ 2019– kategoria dróg II. Zamówienie obejmuje usługę w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie dróg gminnych kategorii II oraz oczyszczania dróg z mieszanek kruszywa pozostałych po zwalczaniu śliskości zimowej i usunięcia wszelkich nieczystości z nawierzchni jezdni, chodników i pasów zieleni. Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 46 116m. 2.2. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa: - załącznik nr A1- ,,Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem” – w zakresie części 1 - załącznik nr A2- ,,Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem” – w zakresie części 2 - załącznik nr A - Specyfikacja Techniczna dla części I i II, - załącznik nr B – wzór umowy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90610000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2018/ 2019– kategoria dróg I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 390575.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: „ARKAZEN” Zenon Ciarka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Czysta 9
Kod pocztowy: 05-816
Miejscowość: Opacz Mała
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 474315.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 474315.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 572691.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2018/ 2019– kategoria dróg II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 348867.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: „ARKAZEN” Zenon Ciarka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Czysta 9
Kod pocztowy: 05-816
Miejscowość: Opacz Mała
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 366806.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 366806.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 564459.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-10-11 13:35:23
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-10-11 13:36:00
Ostatnia zmiana:2018-10-11 13:36:17
Ilość wyświetleń:226

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij