Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V

 

 

03/11/2018    S212    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

 

Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2018/S 212-484126

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-449976)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V

Numer referencyjny: ZP.271.1.43.2018.DC

II.1.2)Główny kod CPV 45330000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia tzw. część 2, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29/10/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449976

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.12

Zamiast:

Powinno być:

JEDZ – podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, należy przesłać elektronicznie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. XI SIWZ

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Wraz z Formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ – podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłany

Na wskazany w pkt. XI. 7 SIWZ adres email: jedz.zam.publ@raszyn.pl) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Powinno być:

Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ – podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłanego elektronicznie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. XI SIWZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula

Tel.: 22 701-78-42

Adres e-mail: agodula@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami

W miejscowości Janki i Sękocin Nowy w ramach zadań realizowanych z Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – Faza V” znak: ZP.271.1.41.2018.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks: +48 227017801

Kod NUTS: PL913 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)     Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V Numer referencyjny: ZP.271.1.43.2018.DC

11.1.2)     Główny kod CPV 45330000

11.1.3)      Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

11.1.4)     Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i

Godebskiego część 2 w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn

- faza V" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia tzw. część 2, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji

sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, c)

przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym 0 1500 - 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29/10/2018

VI.6)     Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: GMINARASZYN Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-154320

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/S 199-449976

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)     Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)  Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)  Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.12 Zamiast: brak zapisów Powinno być:

JEDZ - podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, należy przesłać elektronicznie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. XI SIWZ Numer sekcji: VI.3 Zamiast:

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ -podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłany na wskazany w pkt. XI. 7 SIWZ adres e-mail) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE Powinno być:

Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ - podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłanego elektronicznie zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. XI SIWZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/

UE

VII.2)     Inne dodatkowe informacje:

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula

Tel.: 22 701-78-42

adres e-mail: agodula@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami

w miejscowości Janki i Sękocin Nowy w ramach zadań realizowanych z Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza V" znak: ZP.271.1.41.2018.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp";

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

-   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

-   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

16/10/2018    S199    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2018/S 199-449976

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail:
zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V

Numer referencyjny: ZP.271.1.43.2018.DC

II.1.2)Główny kod CPV: 45330000

II.1.3)Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia tzw. część 2, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach: To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 45231300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia tzw. część 2, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, w tym:

. kanały z rur PVC O200 - 504,20 m,

. kanały z rur PVC O250 - 134,30m,

. kanały z rur PVC O160 - 256,70m

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur o średnicach O 200, O 250 z PVC litego SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami projektuje się z rur PVC O 160 o sztywności analogicznej jak kanał główny.

b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, w tym:

. kanał PE O 90 - 104,86 m,

. kanał PE O 75 - 9.08 m

Przewody tłoczne należy wykonać z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 20/12/2018

Koniec: 30/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do objętych zamówieniem podstawowym. Zamówieniem na powyższe roboty będą np. wyk. dodatkowego odc kanalizacji sanitarnej - zg. z SIWZ i Umową -zał. 8 do SIWZ

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach: Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: PIOS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy złożą:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;

e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy:

C1) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

C2) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: B1) stanowisko - kierownik budowy: co najmniej 1 osoba (jedna), posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno - kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. B2) stanowisko - kierownik robót drogowych: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, W zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej

1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której wykonano roboty drogowe o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. B3) stanowisko - kierownik robót elektrycznych: co najmniej 1 (jedna) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, W zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której wykonano roboty elektryczne o wartości robót elektrycznych nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy - zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/S 169-383890

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 22/11/2018     Czas lokalny: 10:30

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 22/11/2018        Czas lokalny: 10:40

 

Miejsce: Siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a Sala Konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wraz z Formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ - podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłany

Na wskazany w pkt. XI. 7 SIWZ adres email: jedz.zam.publ@raszyn.pl) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VII.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:

a) pkt VI.3.2 lit. a) oraz 3.2 lit. b) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

b) pkt VI.3.2 lit. c) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa, Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa, Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/10/2018

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)                Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" Numer referencyjny: ZP.271.1.43.2018.DC

II.1.2)     Główny kod CPV 45330000

II.1.3)    Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)    Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia tzw. część 2, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

II.1.5)        Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)        Informacje o częściach  To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV  45231300

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod   NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia tzw. część 2, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, w tym:

.kanały z rur PVC O200 - 504,20 m,

.kanały z rur PVC O250 - 134,30m,

.kanały z rur PVC O160 - 256,70m

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur o średnicach O 200, O 250 z PVC litego SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami projektuje się z rur PVC O 160 o sztywności analogicznej jak kanał główny. b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, w tym:

.kanał PE O 90 - 104,86 m,

.kanał PE O 75 - 9.08 m

Przewody tłoczne należy wykonać z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

II.2.6)        Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 20/12/2018

Koniec: 30/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy w wysokości do 50% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do objętych zamówieniem podstawowym. Zamówieniem na powyższe roboty będą np. wyk. dodatkowego odc kanalizacji sanitarnej - zg. z SIWZ i Umową -zał. 8 do SIWZ

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: PIOS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy złożą:

a)     Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)     Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)     Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

d)     Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22

Ustawy;

e)     Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

III.1.2)          Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy:

c1) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); c2) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

b1) stanowisko - kierownik budowy: co najmniej 1 osoba (jedna), posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno - kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

b2) stanowisko - kierownik robót drogowych: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej

1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej , w ramach której wykonano roboty drogowe o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.

b3) stanowisko - kierownik robót elektrycznych: co najmniej 1 (jedna) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej , w ramach której wykonano roboty elektryczne o wartości robót elektrycznych nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

III.1.5)         Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)             Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)        Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy - zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

III.2.3)              Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/S 169-383890

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/11/2018   Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 22/11/2018  Czas lokalny: 10:40 Miejsce:

siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a Sala Konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

Wraz z Formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a)          Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ - podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłany

na wskazany w pkt. XI. 7 SIWZ adres email: jedz.zam.publ@raszyn.pl ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

b)         Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie

do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

c)          Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VII.

e)   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

f)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

g)   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

h)   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:

a)   pkt VI.3.2 lit. a) oraz 3.2 lit. b) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

Ustawy;

b)   pkt VI.3.2 lit. c) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

VI.4)          Procedury odwoławcze

VI.4.1)       Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa  02-676 Polska

VI.4.2)         Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)         Składanie odwołań

VI.4.4)         Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)              Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/10/2018

 

Dokumenty do pobrania (FTP):

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 8 (291kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-43 formularz ofertowy (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-43 SIWZ (299.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-43 formularz ofertowy po modyfikacji z 29-10-2018 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-43 SIWZ - po modyfikacji z 29-10-2018 r. (310kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_91d93561-e3d4-4f73-9c75-ac4114caaaae (0.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-10-12 11:58:32
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-10-12 11:59:20
Ostatnia zmiana:2018-12-31 08:27:31
Ilość wyświetleń:881

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij