Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie terenu zieleni oraz dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Reduty Raszyńskiej

Znak sprawy RPF.271.2.7.2018

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/

I. Zamawiający:  Gmina Raszyn (adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
tel. 22-7017777, faks 22-7017771) zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Zagospodarowanie terenu zieleni oraz dostawę i montaż elementów małej architektury na terenie Reduty Raszyńskiej”, w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie Reduty Raszyńskiej” współfinansowanego z MKiDN

II. Opis przedmiotu zamówienia
a. Zamówienie dotyczy wykonania prac na terenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1306 z dnia 17.04.1987 r. jako zespół przestrzennego ukształtowania terenu małej architektury i zieleni związanych z bitwą pod Raszynem w 1809 r. nazywanego Redutą Raszyńską.
b. Wykonanie zamówienia zagospodarowania zieleni oraz montażu elementów małej architektury na terenie nazywanym Reduta Raszyńska należy wykonać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich wraz z przedmiarem robót, zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w zakresie:
- wzmocnienia i pielęgnacji trawników,
- nasadzenia żywopłotów,
- nasadzenia drzew,
- nasadzenia krzewów i bylin,
- dostawa i montaż ławek,
- dostawa i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych (z obciążeniem, a nie mocowanych na trwałe z gruntem),
- dostawa i montaż koszy na śmieci.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonywać wszelkie prace zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich stanowiącym załącznik Nr 1 oraz Decyzją Nr 1433/2018 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiącą załącznik Nr 2.
3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże treść tablic edukacyjnych i informacyjnych w formie pliku Word.
4. Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia do kierowania pracami na terenie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych. 
5. Gmina Raszyn informuje, że przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, finansowanego ze środków przyznawanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808).
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi. Zadanie realizowane w ramach Programu w sposób szczególny musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575), ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2017 r. poz. 2187), ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2017 r. poz. 681) oraz z Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), a także z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Dz.U. 2017 poz. 1265.
7. Koszty kwalifikowane dotyczące robót remontowych i budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy miejscu pamięci lub jego infrastrukturze oraz działań związanych z utrzymaniem właściwego stanu otoczenia miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia i zasady realizacji zadania muszą być zgodne z Regulaminem Programu MKiDN oraz Wytycznymi do programów ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 roku poz. 82.
8. Lokalizacja: teren dz.nr ewid. 1153/7 przy Al. Krakowskiej 27 w Raszynie.
9. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej konsultacji prac z wyznaczonym przedstawicielem Gminy Raszyn oraz do  bieżącego informowania o postępie prac.
10. Zaleca się Oferentowi wizję lokalną przedmiotowego terenu przed złożeniem oferty.
11. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV 45112710-5 –Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 30192170-3 Tablice ogłoszeń, 39113600-3 Ławki
13. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.


III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – Załącznik nr 4,
 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane uprawnienia do wykonywania prac na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i jednocześnie wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat, w sposób należyty, potwierdzony referencjami minimum 1 zamówienie na  zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
W celu potwierdzenia spełnienia opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) kopię dyplomu dokumentującego wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
b) wykaz wykonanych zamówień sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego  powyżej dotyczącego posiadanego doświadczenia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dowodami określającymi należyte wykonanie w postaci m.in. referencji, poświadczeń.
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, w którym wpisany jest przedsiębiorca. Dopuszczalna jest także odpowiednia informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (ze zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Załączona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
3. Zamawiający odrzuci oferty, które:
• wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie – oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania,
• nie spełniają wymagań formalnych i materialnych określonych w niniejszym zamówieniu, w szczególności Wykonawca nie przedstawi wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub przedstawi dokumenty zawierające błędy i nie uzupełni dokumentów w przypadku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia,
• są niezgodne z przepisami prawa,
• Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień Wykonawcy wynika, iż Wykonawca  lub jego oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,


IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.


V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest pani Katarzyna Dombska, k.dombska@raszyn.pl, 22-7017873.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon. 8:00-18:00, wt.-czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-14:00.

VI. Termin realizacji zamówienia
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu do dnia 18 grudnia 2018 roku.

VII. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 14.11.2018, godz.10:00 : Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zagospodarowanie terenu zieleni oraz dostawę i montaż elementów małej architektury na terenie Reduty Raszyńskiej” NIE OTWIERAĆ PRZED 14.11.2018 godz.10:00

VIII. Kryterium stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena oferty brutto – 100%

IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zapytania ofertowego przed upływem terminu do składnia ofert.
8. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie zostanie udzielone przez Zamawiającego podmiotom nie będącym powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Klauzula informacyjna:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 Warszawa;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest Pan Arkadiusz Godula, kontakt: adres e-mail iod@raszyn.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.); 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XII. Załączniki:
1. Program Prac
2. Decyzja WMKZ
3. Wzór umowy
4. Formularz ofertowo-cenowy
5. Wzór Wykazu wykonanych zamówień
6. Przedmiar robót


 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Program Prac Konserwatorskich (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - Decyzja WMKZ_zagospodarowanie (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - wzór_Umowy_zagospodarowanie (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - formularz ofertowy_zagospodarowanie (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wykaz usług_zagospodarowanie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - przedmiar_zagospodarowanie (436.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-11-08 14:33:58
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-11-08 14:45:15
Ostatnia zmiana:2018-11-08 14:45:17
Ilość wyświetleń:67

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij