Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Raszyn ogłasza rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Raszyn
działając na podstawie
Uchwały Nr LIII/486/18
Rady Gminy Raszyn
z dnia 16 maja 2018 roku

OGŁASZA ROKOWANIA
PO DRUGIM
USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM
TERMINY PRZETARGÓW
I TERMIN-21.08.2018 roku
II TERMIN- 31.10.2018 roku


Na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Raszyn położonych w miejscowości Wypędy przy ul. Zdrojowej, o łącznej powierzchni 78.328 m kw. i dotyczy działek ewidencyjnych o następujących numerach:

 • nr ew. 46/3 KW Nr WA1P/00075676/2
 • nr ew. 48/4 KW Nr WA1P/00066031/3
 • nr ew. 50/4 KW Nr WA1P/00068449/0
 • nr ew. 52/3 KW Nr WA1P/00075021/6
 • nr ew. 54/3 KW Nr WA1P/00051132/3
 • nr ew. 58/4 KW Nr WA1P/00066031/3

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
20.521.936,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).

Do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowe działki stanowią jedność gospodarczą, położone są w miejscowości Wypędy przy ul. Zdrojowej. Działki usytuowane są przy drodze gruntowej, nieurządzonej stanowiącej drogę dojazdową do kopalni kruszyw. Ogólny kształt działek to foremny teren płaski.

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości oznaczony jest symbolem 1UP tj. zabudowy usługowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dla w/w nieruchomości ustalony został zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, lokowania szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz realizacji zakładów produkcji przemysłu chemicznego.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z dowodem wpłaty zaliczki należy złożyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a.

Rokowania odbędą się dnia 17 grudnia 2018 o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej (pok. 102) w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.

Zaliczkę w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2018 na konto Urzędu Gminy Raszyn:

Bank Spółdzielczy w Raszynie
Nr 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014

Warunki przystąpienia do rokowań są następujące:

 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn do upływu terminu o którym mowa powyżej. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób:
  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 2. Wpłata zaliczki o której mowa powyżej.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być sporządzone przez notariusza i winno być przedłożone wraz ze zgłoszeniem. Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka na zasadach opisanych powyżej.

Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z póżn.zm.).

Wpłacona zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania rokowań, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań. Wpłacona zaliczka ulega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają.

Gmina Raszyn zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy, tj. nie stawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Raszyn może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn, a także zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy Raszyn, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. nr 221 lub telefonicznie pod nr tel. (22) 70-17-893.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-11-15 11:43:41
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-11-15 11:56:23
Ostatnia zmiana:2018-11-20 08:52:56
Ilość wyświetleń:866

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij