Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wymiana instalacji hydrantowej i remont łazienek w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Raszynie z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 510121637-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.

 

Gmina Raszyn: Wymiana instalacji hydrantowej i remont łazienek w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Raszynie z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 549139-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana instalacji hydrantowej i remont łazienek w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Raszynie z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.11.2019.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wymiany instalacji hydrantowej i remont łazienek w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Wymiana instalacji hydrantowej Zadanie nr 2 – Remont łazienek W zakresie zadania nr 1 – należy wykonać m.in.: 1. demontaż istniejącej instalacji – w tym piony hydrantowe umiejscowione w ścianach, rozgałęzienia instalacji p.poż., hydranty w piwnicach, szafki hydrantowe naścienne i wnękowe; 2. wymianę instalacji hydrantowej – montaż nowego zestawu hydroforowego, rozdzielenie wylotu wody, montaż nowych hydrantów przeciwpożarowych, montaż nowej instalacji hydrantowej. 3. wykonanie zasilania układu hydroforowego z rozdzielni głównej. W zakresie zadania nr 2 – należy wykonać remont łazienek zlokalizowanych w jednym pionie – na trzech kondygnacjach, w tym m.in.: 1. rozebranie ścianek działowych w sanitariatach, 2. skucie płytek ściennych i podłogowych 3. wykonanie izolacji przeciwwodnej, 4. postawienie nowych ścianek działowych, wraz z pracami tynkarskimi, glazurniczymi itp., 5. wykonanie nowych toalet w remontowanych łazienkach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1

Dodatkowe kody CPV: 45113000-1, 45400000-1, 45253500-1, 45100000-8, 45330000-9, 45310000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie nr 1 – Wymiana instalacji hydrantowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130070.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: HYDROKOMPLEKS Usługi Hydrauliczne Krzysztof Nagraba
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szeroka 44C
Kod pocztowy: 05-230
Miejscowość: Kobyłka
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 194113.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194113.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194113.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie nr 2 – Remont łazienek

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-06-17 12:15:43
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-06-17 12:16:28
Ostatnia zmiana:2019-06-17 12:16:30
Ilość wyświetleń:122

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij