Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ładach na potrzeby kuchni w celu prowadzenia pełnego żywienia

Ogłoszenie nr 510128870-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

 

Gmina Raszyn: Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ładach na potrzeby kuchni w celu prowadzenia pełnego żywienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 551956-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ładach na potrzeby kuchni w celu prowadzenia pełnego żywienia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.12.2019.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ładach przy ul. Długiej w Dawidach Bankowych na potrzeby kuchni w celu wprowadzenia pełnego wyżywienia. Przebudowa kuchni dotyczy pomieszczeń w części I etapu, w obiekcie oddanym do użytkowania w 2018 r. objętym gwarancją i rękojmią na roboty budowlane do 20 listopada 2024 r, oraz zabezpieczeniem serwisowym na zainstalowane urządzenia i sprzęt do 20 listopada 2023 r. Z gwarancji, rękojmi i serwisu, Wykonawcy całego obiektu, wyłącza się część zawartą osiami I.Z-I.T. (dwie kondygnacje + dach) Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń w Szkole Pod-stawowej w Ładach przy ul. Długiej w Dawidach Bankowych na potrzeby kuchni w celu wprowadzenia pełne-go wyżywienia, zobowiązany zostanie do przejęcia gwarancji, rękojmi i obowiązku serwisowania dla całej części zawartej w osiach I.Z-I.T (projekty etapu I i etapu 0 we wszystkich branżach w załączeniu). Wykonawca prowadząc roboty poza osiami I.Z-I.T, takie jak: a. włączenie kabla zasilającego do rozdzielni głównej (etap 0 –kotłownia), b. prowadzenie kabla w korytkach, szachtach, obudowach (korytarze, klatki schodowe -cały etap I), c. włączenie sterowania central wentylacyjnych do portierni i serwerowni (etap I), d. podłączenie c.t. (etap I ) w pom 1.33 rozdzielaczy ciepła e. ustawienie c.o. w kotłowni (odcięcie i ponowne podłączenie części przedszkola – etap 0) zobowiązany jest do ich prowadzenia pod nadzorem i za zgodą firmy BUDIMPOL Sp. z o.o. – generalnego Wykonawcy zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ładach przy ul. Długiej w Dawidach Bankowych”, lub przejęcia gwarancji, rękojmi i serwisowania w tym zakresie. UWAGA: Rozpoczęcie robót, może nastąpić po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. Zakres robót został określony w dokumentacji technicznej i w opisie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1

Dodatkowe kody CPV: 45113000-1, 45400000-1, 45100000-8, 45330000-9, 45310000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 733470.43
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Budimpol Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mroźna 13A
Kod pocztowy: 03-654
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 900000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 900000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 900000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-06-26 12:49:53
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-06-26 12:50:38
Ostatnia zmiana:2019-06-26 12:50:49
Ilość wyświetleń:106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij