Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie odwodnienia (drenażu) placów zabaw na terenie Gminy Raszyn w podziale na zadania

Raszyn, dnia 12.09.2019 r.

Znak sprawy IR.271.14.2.2019.EK 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./

 

I. Zamawiający: Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a,  05-090 Raszyn

tel. 22 701 78 62, e-mail: inwestycje@raszyn.pl 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Wykonanie odwodnienia (drenażu) placów zabaw na terenie Gminy Raszyn w podziale na zadania:

Zadanie 1* - „Budowa odwodnienia placu zabaw u zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych”

Zadanie 2* - „Wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym w Jaworowej ”

UWAGA

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego z ww. zadań odrębnie.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Specyfika głównych wymagań:    

     Zadanie 1

     W ramach robót należy wykonać: Drenaż o długości ok. L=75 i średnicy  D=113mm/126mm, 3 szt.      studzienek drenarskich wykonanych z rury karbowanej PVC-U średnicy 315mm oraz rurociąg      odwadniający z PVC-U średnicy D=160mm, klasy „S”, długości L=7,5m 5m wraz ze studnią zbiorczą      średnicy 425mm. Kanał zakończony wlotem do Rzeki Raszynki.

     Zadanie 2

     W ramach robót należy wykonać: Drenaż o długości ok. L= 42,5m i średnicy D=113mm/126mm, 5 szt.      studzienek drenarskich wykonanych z rury karbowanej PVC-U średnicy 315mm  oraz rurociąg      odwadniający z PVC-U średnicy D=60mm, klasy „S”, długości L=21,5m wraz ze studnią o średnicy      600mm.

    

     Specyfikę głównych wymagań oraz zakres przedmiotu zamówienia określają Opisy przedmiotu      zamówienia, stanowiące załącznik nr 3a i 3b, projekty budowlane, przedmiary robót oraz specyfikacje      techniczne stanowiące załącznik nr  4a dla zadania nr 1 i 4b dla zadania nr 2, do niniejszego zapytania      ofertowego.

 

 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr  2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

4.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.  Termin realizacji:

     Zadanie 1 – 2 (dwa) miesiące od dnia zawarcia umowy.

     Zadanie 2 – 2 (dwa) miesiące od dnia zawarcia umowy.

6.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena za wykonanie poszczególnych zadań: zadania      nr 1 *  i zadania nr 2 *

      * Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie wybranego zadania nr 1 lub nr 2 albo łącznie          obu jednocześnie.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

     1.  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)       wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg złączonego wzoru formularza cenowo-ofertowego (załącznik nr 1) odpowiednio dla Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2,

2)       kosztorys ofertowy wykonany wg. metody kalkulacji uproszczonej, z określeniem wartości: robocizny, narzutów kosztów pośrednich, zysku i całkowitej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w „Opisach przedmiotu zamówienia” oraz Przedmiarach, odpowiednio dla Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2.

2)       Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy, NIP, REGON.

     2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

       Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą        przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest Pani Maria Jasik-Sikorska.

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach  900 -1400   od poniedziałku do piątku.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w terminie do 23.09.2019 r. do godz. 1200

w siedzibie Zamawiającego :  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Wykonanie odwodnienia (drenażu) placów zabaw na terenie Gminy Raszyn, w podziale na zadania:

Zadanie 1* - „Budowa odwodnienia placu zabaw u zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych”

 

Zadanie 2* - „Wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym w Jaworowej”

 

NIE OTWIERAĆ PRZED  23.09.2019r.  godz. 1200”.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym (załącznik nr 1), należy przedstawić ryczałtową cenę ofertową brutto za wykonanie: Zadania nr 1– i/lub Zadania nr 2.

2.       Oferent zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego wg metody kalkulacji uproszczonej, z określeniem wartości: robocizny, narzutów kosztów pośrednich, zysku i całkowitej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz Przedmiarze.

3.       Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia kosztów wykonania zamówienia.

4.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

5.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  (w tym koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

6.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Protokół z przeprowadzonego postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.raszyn.pl i przesłany drogą mailową do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

http://pobierz.raszyn.pl/BIP/2019_zapytania/Drenaz_Zadanie1_Olenki.zip

 

http://pobierz.raszyn.pl/BIP/2019_zapytania/Drenaz_Zadanie2_Jaworowa.zip

 

Załączniki:

Nr 1 - Formularz cenowo ofertowy odpowiednio dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2,

Nr 2 -  Wzór umowy,

Nr 3a - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1,

Nr 3b - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2,

Nr 4a – Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami i STWiORB dla zadania 1 ( 16 el.)

Nr 4b - Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami i STWiORB dla zadania 2 (4 el.)

 

 

Załączniki

Załącznik 3A - Opis zad. 1 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3B - Opis zad. 2 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy - Odwodnienie (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik nr 2 - Wzór umowy (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2019-09-12 09:49:26
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2019-09-12 09:51:52
Ostatnia zmiana:2019-09-12 10:11:02
Ilość wyświetleń:94

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij