Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie terenu "Reduty Raszyńskiej" dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury

 

  obrazek

 

1

Projekt pn. "Reduta Raszyńska" w ramach Programu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego "Groby i cmentarze wojenne w kraju 2019" finansowanego ze środków Funduszu Promocji Kultury

Raszyn, dnia 19 września 2019 r.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy termin w zapytaniu ofertowym, wykonania wszystkich robót ziemnych do dnia 15.10.2019 r. jest obligatoryjny. Nadmieniam, że otwarcie ofert jest 24.09.2019  r. po którym nastąpi wyłonienie Wykonawcy, podpisanie z nim umowy ( po złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy) i wprowadzenie na roboty zgodnie z  umowa w ciągu 7 dni. Po zsumowaniu terminów, rozpoczęcie robót nastąpi prawdopodobnie po 10.10.2019 r.  i nie realne jest wykonanie robót ziemnych do 15.102019 r. Zgodnie z umową termin zakończenia robót określony został na dwa  miesiące od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin 15.10.2019 r. wykonania wszystkich robót ziemnych nie jest obligatoryjny.

 

Pytanie 2:

Z uwagi na wycofanie z produkcji palisady 12x12 i 12x18  wysokości  40 cm  proponuję zastosowanie  na schody palisady 16,5x11 wysokości 40 cm  (palisada ZEN firmy Polbruk), z wypełnieniem stopni płytą 50x50 gr 7 cm (nostalit musiałby być cięty na kawałki, co przy wyoblonych brzegach całych kostek i prostych brzegach dociętych będzie źle wyglądać). Informuję, że stopnie będą miały wymiar 104,5x33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanego rozwiązania.

 

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie na ścieżkach zamiast łuków, odcinki pod skosem. Przy małych promieniach łuków, pocięte na krótkie odcinki obrzeża będą źle wyglądać. Ilość nawierzchni nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie skosów na chodnikach. Jednocześnie przypomina o konieczności wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Znak sprawy IR.271.28.2.2019.EK   

                                          Raszyn, dnia 12.09.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./

I. Zamawiający: Gmina Raszyn
Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a,  05-090 Raszyn
tel. 22 701 78 62, e-mail: inwestycje@raszyn.pl
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Zagospodarowanie terenu "Reduty Raszyńskiej" dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfika głównych wymagań:
 W ramach zamówienia należy wykonać chodniki z nawierzchni mineralnej o powierzchni 278,45 m2, schody na skarpie kopca artyleryjskiego i do mogiły. Wykonać i zabetonować 2 znicze. Na kopcu zamontować maszt aluminiowy i wykonać podest. Dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną oraz przewieźć z siedziby Zamawiającego 6 szt. tablic edukacyjnych.
 Z uwagi na zawartą umowę na wykonanie nadzoru archeologicznego, wszystkie roboty ziemne powinny zostać wykonane do 15.10.2019 r.
> Szczegółowy zakres prac został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym   załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
> 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr  3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 4),
. Wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 5),
. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy, NIP, REGON.
. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej  (pełniącą rolę  Kierownika budowy), wraz z aktualną przynależnością do Izby Inżynierów. Należy załączyć uprawnienia i zaświadczenie z Izby Inżynierów.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest Pani Maria Jasik-Sikorska.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach  900-1400   od poniedziałku do piątku.

VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w terminie do dnia 24.09.2019 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego :  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Zagospodarowanie terenu Reduta Raszyńska"
NIE OTWIERAĆ PRZED  24.09.2019r.  godz. 12:00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie  przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania (protokół z przeprowadzonego postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego   www.bip.raszyn.pl).
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami,
2. Plan zagospodarowania terenu,
3. Wzór umowy,
4. Formularz ofertowo-cenowy - do wypełnienia przez Wykonawcę,
5. Kosztorys ofertowy - do wypełnienia przez Wykonawcę.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Plan zagospodarowania terenu (348.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Wzór umowy (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 Formularz cenowo ofertowy - Reduta Raszyńska (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy do wypełnienia (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy (32.1kB) Zapisz dokument  
Zał. 1 do opisu - Projekt drogowy, rys 2 przekroje (2) (526.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 do opisu -Schody rys 1, 2, 3 (200.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do opisu - Projekt masztu (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do opisu - Opis tablicy informacyjnej (65.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-09-12 14:35:07
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-09-12 14:44:12
Ostatnia zmiana:2019-09-19 14:48:00
Ilość wyświetleń:141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij