Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu: I. Wspierania organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień, II. Wspieran...

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2011

 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 kwietnia 2011 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn

 

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań

z zakresu:

 

I. Wspierania organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień,

II. Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

 

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

1.     Rodzaj zadania

 

 

I.                   Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień,

 

Zadanie nr 3.1

 

Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas 21-dniowego obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn

 

Koszty działania zgodne z założeniami „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2011 r.- 4 000 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2010 r.- 0 zł

 

 

 

II. Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

Zadanie nr 3.2

 

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.

 

Koszty działania zgodne z założeniami „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2011 r.- 7 200 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2010 r.- 7 200 zł

 

 

 

       Na realizację zadań Rada Gminy przeznaczy środki, które określi uchwała budżetowa Gminy na rok 2011. Po przyjęciu uchwały budżetowej, podana planowana wysokość środków finansowych na realizacje zadań merytorycznych może ulec zmianie.

      W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem.

      Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub jeśli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Raszyn w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu- wówczas złożone oferty zostaną oddalone.

       Na koszty obsługi zadania, zgodnie z § 15 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2011” przeznaczone może być do 5% wysokości kosztów zadania.

 

Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego zadania.

 

2. Zasady przyznawania dotacji

a)          Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania określają przepisy ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  roku   o  działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

b)         Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze przez komisję konkursową i uzyskają akceptację Wójta Gminy Raszyn.

c)          Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 („Rodzaj zadania") zleconych w formie wspierania tych zadań.

d)         Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulują umowy zawarte pomiędzy Gminą Raszyn a podmiotami, których oferty przyjęte zostaną do realizacji.

3. Termin i warunki realizacji zadania

Zadania muszą być zrealizowane w okresie: 25 czerwca 2011 r – 31 sierpnia 2011 r

 

4. Termin i warunki składania ofert

  1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn           ul. Szkolna 2a pok. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2011 roku.                    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
  2. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
  3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym                     w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem – nazwy i adresu podmiotu, nazwy zadania określonego w konkursie oraz opatrzona klauzulą „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
  6. Wymagane dokumenty:

a)      kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli               w imieniu podmiotu,

b)      prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz (w dwóch egzemplarzach) – oferta podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

c)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,

d)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,              a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

e)      oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

 

5. Kryteria wyboru ofert

1.Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn.

2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a) terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji;

b)ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, w szczególności:

- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

- możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,

c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania w tym:

- wysokość udziału środków własnych,

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

- strukturę wydatków,

d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e) zgodność oferty z celami konkursu,

f) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

g) w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 

6. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

1. Oferty złożone w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn będą przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Raszyn. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2011 r.

2. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi               w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży propozycje do wyboru ofert Wójtowi Gminy Raszyn. 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań zostaną podane do wiadomości publicznej (na stronie internetowej Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy) nie później niż w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w drodze zarządzenia.

4. Umowy z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostaną podpisane             w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I DOTACJACH PRZEKAZANYCH NA ICH REALIZACJĘ W ROKU 2009 i 2010

 

Lp

Wyszczególnienie

2009 rok

2010 rok

I

 

Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień

 

Kwota dotacji

3.1

 

Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas 21-dniowego obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn

 

4000 zł

0 zł

II.

Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Kwota dotacji

3.2

 

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.

 

7 200zł

7 200 zł

 

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, u Pełnomocnika Wójta ds. Jakości, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pok. 110 (I piętro) tel. 701-78-81.

 

Metadane

Źródło informacji:Maciej Wojcieszak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Wojcieszak
Data wprowadzenia:2011-04-08 14:06:21
Opublikował:Maciej Wojcieszak
Data publikacji:2011-04-08 14:07:50
Ostatnia zmiana:2011-04-08 14:08:45
Ilość wyświetleń:4261
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij