Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami w ul. Warszawskiej, Grudzi oraz 2 sięgaczach ul. Warszawskiej we wsi Dawidy Gmina Raszyn

 

 

 

Raszyn, dnia 25 marca 2013 r.

ZP.271.97.2013.DC

dot. ZP.271.PN.16.2013

 

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami w ul. Warszawskiej, Grudzi oraz 2 sięgaczach ul. Warszawskiej
we wsi Dawidy Gmina Raszyn”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie czynności związanych z zajęciem pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego (opłata m2/dobę) według stawek obowiązujących i naliczonych przez zarządcę drogi. Wobec powyższego Wykonawca powinien uwzględnić opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wycenie robót.

 

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie czynności związanych z zajęciem pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego (opłata m2/dobę) według stawek obowiązujących i naliczonych przez zarządcę drogi. Wobec powyższego Wykonawca powinien uwzględnić opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wycenie robót.

 

 

Pytanie nr 3

Prosimy o udzielenie informacji, kto będzie ponosił koszty z tytułu Nadzoru Konserwatorskiego?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Koszty z tytułu nadzoru konserwatorskiego leża po stronie Wykonawcy. Wobec powyższego powinny być one uwzględnione w wycenie robót.

 

 

Pytanie nr 4

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono występowanie drzew na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej. Prosimy o udzielnie informacji czy Zamawiający posiada decyzję na ich wycinkę?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający jest w posiadaniu przedmiotowej decyzji

 

 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada i udostępni projekt odtworzenia dróg z podziałem na ich klasę, kategorię oraz kategorie ruchu?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonawca zobowiązany jest do otworzenia nawierzchni zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz opinii technicznej zawartej w projekcie.

 

 

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy Zmawiający jest w posiadaniu decyzji na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający posiada stosowne decyzje wydane przez zarządcę dróg powiatowych (decyzja nr ZU/65/2011, decyzja nr ZU/82/2011) oraz decyzje wydane przez zarządcę dróg gminnych (decyzja nr 8/U/2010, 141/U/2010, 62/U/2012). Niniejsze decyzje stanowią załączniki do projektu budowlanego.

 

 

Pytanie nr 7

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan techniczny ogrodzeń posesji. Kto będzie ponosił opłatę z tytułu braku możliwości odtworzenia tych ogrodzeń.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonawca, powinien w cenie ryczałtowej oferty ująć wszelkie koszty i ryzyka niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (ogrodzenie jest usytuowane na terenie przyległym do placu budowy)

 

 

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie jaka szerokość asfaltu jest przewidziana do odtworzenia?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu Pruszkowskiego zawartymi w opinii technicznej znak WI-5420-14/10 z dnia 09.02.2010 r., przewidziano, że po umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nawierzchnia asfaltowa zostanie odtworzona na połowie szerokości jezdni na całej długości inwestycji.

 

 

Pytanie nr 9

Czy zamawiający posiada i udostępni kosztorysy w wersji edytowalnej?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada kosztorysów w wersji edytowalnej.

 

 

Pytanie nr 10

Pompownie P14 zlokalizowana jest w przystanku autobusowym. Czy wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia przystanku w inne miejsce na czas robót?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wszelkie prace winny być również prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz do jej uzgodnienia m. in z zarządca drogi, policją czy ZTM
w Warszawie. O ile zajdzie taka konieczność wykonawca przeniesie przystanek na czas prowadzenia robót
w uzgodnieniu z Zarządem Transportu Miejskiego. Wykonawca, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty i ryzyka niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia

 

 

Pytania nr 11

Kto będzie ponosił opłaty za dodatkowe kilometry przejechane przez autobus komunikacji miejskiej
w przypadku konieczności wprowadzenia objazdu?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
do wykonania i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz do jej uzgodnienia m. in.
z zarządca drogi, policją czy ZTM w Warszawie. Jednocześnie zobowiązany jest do wprowadzenia przedmiotowej organizacji z wszelkimi konsekwencjami z niej wynikającymi. Wykonawca, więc powinien
w cenie oferty ująć wszelkie koszty i ryzyka niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Pytania nr 12

Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni w drogach gminnych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Warunki odtworzenia zostały określone w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

Pytanie nr13

Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni w drogach powiatowych ?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Warunki odtworzenia zostały określone w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji

 

 

Pytanie nr 14

Jakiej klasy włazy należy zastosować w drogach gminnych i powiatowych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonawca winien zastosować włazy wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej.

 

 

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włazu okrągłego fi 800 klasy D400 na przepompowniach ścieków?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonawca winien zastosować włazy wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej.

 

 

Pytanie nr 16

Właz na przepompowni ścieków D400 ma kształt kwadratowy 960x960 prosimy o wskazanie producenta.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie wskazuje producenta włazów. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia naruszałoby art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skutkowałoby to nałożeniem na Zamawiającego korekty finansowej przez instytucję kontrolującą

 

 

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga aby obie przepompownie były wyposażone we wkład samoczyszczący Self-Clean?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pompownie powinny być wykonane zgodnie i w zakresie wskazanym w dokumentacji budowlanej oraz materiałach pomocniczych do wyceny przedmiotu zmówienia

 

 

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury w studniach płuczących i rewizyjnych z żeliwa szarego?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Studnie powinny być wykonane zgodnie i w zakresie wskazanym w dokumentacji budowlanej oraz materiałach pomocniczych do wyceny przedmiotu zmówienia

 

 

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie, w jaki sposób należy wykonać odtworzenie nawierzchni na odcinku S189-S189b różnica pomiędzy opisem technicznym i specyfikacją.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z profilem podłużnym stanowiącym część dokumentacji projektowej długość kanału na odcinku S189—S189b wynosi 69.30 mb i taką wartość należy przyjąć przy wycenie przedmiotu zamówienia.

 

 

Pytanie nr 20

Kanalizacji na odcinku S211a-s210 biegnie w bliskiej odległości czynnego drenu (mniej niż 1 m). Z uwagi na wymiary studni betonowych, wykop i obudowę, czy w wypadku kolizji wykonawca będzie zobowiązany do przebudowy drenów?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Roboty w zbliżeniu z siecią drenarska należy wykonać zgodnie z zaleceniami WZMiUW załączonymi do dokumentacji projektowej

 

Pytanie nr 21

Różnice w długości kanału dn 200 pomiędzy SIWZ a Projektem Wykonawczym (SIWZ – 180 m, natomiast w Projekcie Wykonawczym – 196m), które wartości przyjąć?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Do wyceny oferty, należy przyjąć długości podane w przedmiarach robót oraz w SIWZ – 180,00 m.

Rozliczenie rzeczywiście wykonanych prac nastąpi zgodnie z zapisami umowy.

 

 

Pytanie nr 22

Prosimy o doprecyzowanie terminu, w jakim wykonawca ma się stawić na wezwanie zgodnie z §8 wzoru umowy.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na wezwanie zgodnie z poleceniem Inżyniera Kontraktu,

za wyjątkiem zdarzeń losowych.

 

 

Pytanie nr 23

Czy w związku z powyższym zapisem….”W ramach i w zakresie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków Inwestora, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2012 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), w tym do wykonywania tych obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich; od dnia wprowadzenia na budowę do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego Zamawiającemu” Wykonawca jest zobowiązany do wykonania WSZYSTKICH obowiązków Inwestora? (czyli między innymi obowiązek odbioru robót budowlanych, ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego?)

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Z zapisu §2 pkt 6 wykreśla się słowo „inwestora”.

§2 pkt 6 – otrzymuje brzmienie:

W ramach i w zakresie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2012 r, Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), w tym do wykonywania tych obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich; od dnia wprowadzenie na budowę do dnia protokólarnego przekazania obiektu budowlanego Zamawiającemu.

 

 

Pytanie nr 24

W punkcie 4.1 Projektu Wykonawczego widnieje zapis…” w jezdniach wykonać wymiany gruntu”……
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy całkowitej wymiany gruntu?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymagań zawartych w dokumentacji i dostosowania materiałów celem ich osiągnięcia.

 

 

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej – przewiert sterowny w przypadku wystąpienie kolizji z istniejącym drzewostanem?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W wyjątkowej sytuacji Zamawiający dopuści zastosowanie technologii bezwykopowej. Rozliczenie robót zamiennych odbędzie się zgodnie z zapisami §13 wzoru umowy.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".