Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Regulamin Udzielenaia Zamówień Publicznych

Zarządzenie Nr 60/2014

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 

 

Zmieniające zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Zmianie ulega Regulamin udzielania zamówień publicznych przyjęty Zarządzeniem
nr 34/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 05.03.2012 r., zmieniony Zarządzeniem nr 37/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 14.03.2012 r. oraz Zarządzeniem nr 82/2013 Wójta Gminy Raszyn z dnia 10.06.2013 r. i otrzymuje brzmienie o treści załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia jako tekst jednolity Regulaminu.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2014 r.

 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 60/2014 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 25.04.2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 

 

REGULAMIN

UDZIELANIA

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tekst jednolity)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rozdział I

Zakres stosowania.

 

§ 1

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, które są finansowane ze środków publicznych lub przy ich współudziale, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej w treści Regulaminu PZP i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) o wartości poniżej oraz powyżej kwot o których mowa w przepisach Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Regulamin określa wewnętrzne zasady postępowania przy wydatkowaniu przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki samodzielne Gminy, środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych wartości 30 000 euro, do których to zamówień nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy odpowiedzialni za udzielanie zamówień publicznych, obowiązani są do znajomości i stosowania odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział II

Słownik

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Raszyn;

2) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raszyn lub osoby którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej w treści Regulaminu PZP;

4) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Raszyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy;

5) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

6) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

7) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b PZP,

8) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

9) szacunkowej wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość, której podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością;

10) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

11) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne, zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

12) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć: referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne Gminy;

13) jednostkach samodzielnych Gminy – należy przez to rozumieć następujące jednostki organizacyjne:

3                             Gminna Biblioteka Publiczna,

3                             Gminny Ośrodek Kultury,

3                             Gminny Ośrodek Sportu,

3                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3                             Gimnazjum nr 1 w Raszynie,

3                             Ognisko Wychowawcze w Jaworowej,

3                             Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie,

3                             Przedszkole nr 2 w Raszynie,

3                             Przedszkole w Dawidach,

3                             Przedszkole w Falentach,

3                             Przedszkole w Sękocinie,

3                             Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie,

3                             Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach,

3                             Szkoła Podstawowa w Sękocinie,

3                             Świetlica Środowiskowa;

14) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika referatu, biura, zespołu, kierownika / dyrektora jednostki samodzielnej Gminy, samodzielne stanowiska pracy.

 

 

Rozdział III

Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych

 

§ 3

1   Sposób udzielania zamówień publicznych uzależniony jest od wartości przedmiotu zamówienia i dzieli się na:

1) usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych wartości progowej określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP;

2) dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych wartość progową określoną w art. 4 pkt 8 ustawyPZP;

2. Nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

3. Warunkiem uruchomienia postępowania o zamówienie publiczne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, a ujętych w budżecie Gminy. Wydatkowanie środków następuje na podstawie i do wysokości środków finansowych określonych w uchwale Rady Gminy Raszyn w sprawie budżetu Gminy na dany rok budżetowy oraz na podstawie planu zamówień publicznych.

4.  Potwierdzeniem posiadania (zabezpieczenia) środków na realizację zamówienie jest podpisany przez Skarbnika Gminy lub głównego księgowego jednostki organizacyjnej wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5   Zatwierdzony wniosek składany jest do referatu zamówień publicznych.

 

 

Rozdział IV

Udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych wartości progowej określonej w art. 4 pkt 8 PZP.

 

§ 4

1. Do zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Zamówienia muszą być jednak dokonywane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1)    w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2)    w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3)    w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Zamówienia na usługi, dostawy bądź roboty budowlane oraz usługi lub dostawy powtarzające się okresowo, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy, prowadzone są przez komórki organizacyjne na podstawie procedur określonych w niniejszym rozdziale regulaminu.

3. Zamówienia przeprowadzane są jednoosobowo przez pracowników komórki organizacyjnej po potwierdzeniu posiadania środków (zabezpieczenia) na realizację zamówienia – przez Skarbnika Gminy – na wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wzór wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP – stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia (po zatwierdzeniu wniosku przez Skarbnika), a w przypadku komórek organizacyjnych Gminy – Główną Księgową, jest zobowiązany do przekazania kopii wniosku do Referatu Zamówień Publicznych.

5. Obowiązkiem składającego wniosek jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i zachować terminowość i ciągłość zamówień.

6. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest staranne i przejrzyste przygotowanie i przeprowadzenie procedury.

7. Pracownik komórki organizacyjnej prowadzący postępowanie zobowiązany jest do bezstronnego, obiektywnego oraz rzetelnego wyboru Wykonawcy.

8. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalana jest:

1) dla jednorazowych usług i dostaw – poprzez procedurę badania rynku,

2) dla usług lub dostaw powtarzających się okresowo – łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług,

3) dla robót budowlanych – poprzez kosztorys inwestorski.

9. Zasady postępowania przez Komórki organizacyjne Gminy:

1) dla zamówień poniżej 3 500 zł brutto – nie jest konieczne przeprowadzanie procedury badania rynku. Wydatkowane środki należy udokumentować stosowną fakturą lub rachunkiem wystawionym na podstawie przesłanego Wykonawcy zlecenia. Nie ma również obowiązku zawierania umów na piśmie z wykonawcami, zarówno na dostawy, usługi, jak i na roboty budowlane, jednak jeżeli wnioskodawca uzna to za konieczne, może zawrzeć stosowną umowę na piśmie z wykonawcą, regulującą prawa i obowiązki oraz najważniejsze wymagania Zamawiającego. Wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;

2) dla zamówień powyżej 3 500 zł brutto, a mniejszych od kwoty stanowiącej wyrażoną w złotych wartość 10 000 euro2 netto przeprowadzić należy pisemne rozeznanie cenowe według poniżej określonych zasad:.

a) należy wystąpić do Wykonawców z zapytaniem ofertowym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu,.

b) do składania ofert za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) – zgodnie z uznaniem komórki udzielającej zamówienia (należy to precyzyjnie określić w zapytaniu), należy zaprosić taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej niż do 3 (trzech) wykonawców,

c) wraz z zaproszeniem do składania ofert należy przekazać opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy lub wzór umowy, aby uznać rozeznanie rynku za skuteczne należy uzyskać co najmniej jedną ofertę, e) w przypadku udzielenia zamówienia konieczne jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej,

3) dla zamówień, których wartość jest większa od kwoty stanowiącej równowartość 10 000 euro netto, a mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto, zapytanie ofertowe należy skierować do maksymalnie największego kręgu potencjalnych Wykonawców, tj. umieścić treść zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem Referatu Zamówień Publicznych. Oferty składane przez wykonawców w odpowiedzi na zapytanie powinny być składane w formie pisemnej, tj. w zamkniętej kopercie złożonej w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego wg. zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Aby uznać rozeznanie rynku za skuteczne należy uzyskać co najmniej jedną ofertę.

W przypadku udzielenia zamówienia konieczne jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

4) w przypadku konieczności wykonania zamówienia w trybie pilnym, nagłym/ awaryjnym, wymagającym jego niezwłocznej realizacji ze względu na interes publiczny lub ze wzgl ędu na specyfikę przedmiotu zamówienia, a także w przypadku zamówień dotyczących utworów/ usług artystycznych lub prawniczych – dopuszcza się odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedur poprzedzających zawarcie umowy wskazanych w pkt  1 - 3.

Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. Z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 9, można przeprowadzić negocjacje celem ustalenia najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia. Z przeprowadzonych negocjacji należy sporządzić protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.

11. W każdym przypadku Zamawiający może przeprowadzić procedurę przetargu, stosując przepisy art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego i zamieszczając ogłoszenie o pisemnym przetargu na stronie internetowej Zamawiającego. Do postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Z przeprowadzonych postępowań w przypadkach określonych w ust. 9 ppkt 2 i pkt 3, należy sporządzić protokół (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu).

W przypadku określonym w ust. 9 pkt 4 – należy załączyć stosowne uzasadnienie lub notatkę służbową w związku z odstąpieniem od zasad określonych w niniejszym Regulaminie, która podlega zatwierdzeniu przez kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

13. Zamówienie może zostać udzielone po zatwierdzeniu przez kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną przedstawionej przez Komórkę organizacyjną dokumentacji z dokonanych czynności.

14. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika Zamawiającego na realizację zamówienia, następuje zaniechanie realizacji zamówienia, a wniosek o wszczęcie postępowania opisywany jest jako ,,anulowany”.

15. Dla wszystkich udzielanych zamówień, których wartości przewyższa kwotę 3.500 zł. brutto należy zawrzeć pisemną umowę określającą warunki realizacji zamówienia.

16. Do zawieranych umów w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

17. Po zakończeniu postępowania, kompletna dokumentacja przechowywana jest w komórce organizacyjnej, która przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia, a kserokopia podpisanej umowy przekazywana jest do Referatu Zamówień Publicznych.

18. W okresach kwartalnych (w terminie do 15-tego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału) komórki organizacyjne zobowiązane są do przekazywania zbiorczych danych zawierających zestawienie udzielonych w tym okresie przez daną komórkę zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego Regulaminu).

19. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, powyżej kwoty 2.000,00 zł netto, należy przeprowadzić pisemne rozeznanie rynku. Należy wystąpić do Wykonawców z zapytaniem ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu. Do składania ofert za pośrednictwem poczty, faksu lub drogi elektronicznej           (e- mail), należy zaprosić taką liczbę Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej niż do 3 (trzech) Wykonawców. Wraz z zaproszeniem do składania ofert należy przekazać opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy lub wzór umowy. Dopuszczalne jest przeprowadzenie rozeznania rynku poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w danym przypadku, rozeznanie rynku nie jest możliwe, wnioskodawca powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Jeśli w wyniku rozeznania rynku w sposób wskazany w zdaniu pierwszym nie uzyskano ofert, dopuszcza się przeprowadzenie rozeznania rynku poprzez uzyskanie wydruków ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych Wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie wyniku mogą przyjąć w szczególności formę pisemną, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierające datę wydruku), oferty lub informacje handlowe (zawierające datę wydruku), oferty lub informacje handlowe przesłane przez Wykonawców z własnej inicjatywy.

20. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko powyżej kwoty 2.000,00 netto Zamawiający zobowiązany jest udokumentować rozeznania rynku w szczególności następującymi dokumentami: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (lub wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony na stronie internetowej) wraz z potencjalnymi ofertami lub innymi wymaganymi dokumentami.

21. W przypadku zamówień współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko powyżej kwoty 2.000,00 zł netto Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć umowę z zachowaniem formy pisemnej. 

  

Rozdział V

Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej
wyra
żow złotych wartość progową określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

 

§ 5

1.  Czynności związane z przygotowaniem postępowania na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych wartość określoną w  art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, realizowane są przez Referat Zamówień Publicznych Urzędu Gminy, a w przypadku jednostek samodzielnych – przez te jednostki w ramach powierzonego im zakresu kompetencji (zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa dla dyrektora/ kierownika danej jednostki samodzielnej).

2.  Kierownik komórki organizacyjnej występuje do kierownika Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
Wniosek musi zawierać co najmniej:

1)        określenie przedmiotu zamówienia – nazwa zadania;

2)        wartość szacunkową netto zamówienia wyrażoną w PLN oraz Euro wg kursu wynikającego z aktualnie obowiązującego Rozporządzenia stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz kwota brutto w PLN wraz z podaniem daty jej ustalenia oraz imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia (jeżeli dla danego zamówienia zostaną przewidziane zamówienia uzupełniające – wówczas szacunkową wartością zamówienia jest suma wartości zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających);

3)  wskazanie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia;

4)  termin lub okres realizacji przedmiotu zamówienia;

5)  spis dokumentów składanych przez komórkę organizacyjną, a niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a w szczególności:

-  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,

-  dokumentację projektową,

-  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

-  kosztorys inwestorski,

-  opis przedmiotu zamówienia w programie funkcjonalno użytkowym /jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych/,

-  przedmiar robót budowlanych.

6)      informację ogólną o przedmiocie zamówienia oraz proponowane warunki udziału w postępowaniu,

7)     wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony przez Biuro Prawne (opatrzony parafką radcy prawnego).

3.         Wniosek musi być zatwierdzony pod względem finansowym przez Skarbnika Gminy.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania o wartości większej niż określona w art. 4 pkt.8 ustawy, stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4.         Wniosek zatwierdzony przez Kierownika Komórki organizacyjnej i Skarbnika Gminy przekazywany jest do Referatu Zamówień Publicznych wraz z załącznikami – zgodnie z ust. 2 -.

5.         Referat Zamówień Publicznych proponuje tryb udzielenia zamówienia i przedkłada wniosek do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego lub osobie przez niego upoważnionej.

6.         Po zatwierdzeniu wniosku Referat Zamówień Publicznych, nadaje numer rejestrowy oraz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Referat Zamówień Publicznych występuje do kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej o powołanie do stałego składu osobowego Komisji Przetargowej, pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

8.    Komisja przetargowa, powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, przeprowadza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy PZP.

9.    Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część wniosku i winny być załączone w formie papierowej oraz elektronicznej (za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego).

 

 

Rozdział VI

Organizacja i skład komisji przetargowej

 

§ 6

1.    Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych wartość określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, w Urzędzie Gminy Raszyn powołana jest – Zarządzeniem nr 35/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2012 r. – stała Komisja Przetargowa.

2.    W skład Stałej Komisji Przetargowej wchodzi:

- przewodniczący Komisji,

- sekretarz Komisji,

- członek Komisji.

3.    Do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej, każdorazowo powoływany jest odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn, pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia. Pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia kończy pracę w komisji z chwilą zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem danego postępowania i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania.

Rozdział VII

Planowanie zamówień oraz sprawozdawczość

 

§ 7

1.            Podstawą do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane są plany zamówień publicznych, sporządzane przez poszczególne komórki organizacyjne na okres jednego roku kalendarzowego, w ciągu 14 dni po uchwaleniu budżetu Gminy na dany rok budżetowy uwzględniające dostawy i usługi powtarzające się okresowo, które powinny być przekazane do Referatu Zamówień Publicznych najpóźniej do 30 marca danego roku.

2.            Na podstawie planów, o których mowa w ust. 1 Referat Zamówień Publicznych opracowuje Plan Zamówień Publicznych Urzędu. 

     Sposób konstrukcji planu określony jest w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

3.            W przypadku konieczności udzielenia zamówienia publicznego, nie przewidzianego w planie zamówień publicznych wnioskodawca przedkłada wniosek Kierownikowi Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, celem dokonania korekty planu zamówień.

4.  Korekty planu zamówień na podstawie zatwierdzonego wniosku dokonuje Referat Zamówień Publicznych. Dla zamówień, których czas realizacji przekracza okres objęty planowaniem, wymagane jest upoważnienie wynikające z uchwały Rady Gminy Raszyn.

5.   Ustalając wartość szacunkową zamówienia należy mieć na uwadze w szczególności art. 29 – 35 ustawy PZP (Dział II Rozdział 2 – Przygotowanie postępowania).

6.   Referat Zamówień Publicznych sporządza, zgodnie z art. 98 ustawy PZP, roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych na podstawie posiadanych przez siebie danych i informacji o udzielonych zamówieniach oraz na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne.7. Referat Zamówień Publicznych, przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie z postępowań przeprowadzonych przez Gminę Raszyn, w danym roku w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

 

 

 

Rozdział VIII

Umowy

 

§ 8

1.      Każda umowa przed jej zawarciem wymaga:

1)          zaopiniowania przez radcę prawnego,

2)          kontrasygnaty Głównego Księgowego,

3)          podpisu pracownika Referatu Zamówień Publicznych – dla zamówień udzielanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy PZP (w szczególności do zamówień o wartości powyżej 30 000,00 euro),

4)          podpisu osoby odpowiedzialnej merytorycznie oraz jej bezpośredniego przełożonego.

2.      Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podpisuje Wójt Gminy a pod jego nieobecność – Zastępca na podstawie właściwego pełnomocnictwa.

3.      Przedkładając do podpisu Wójtowi Gminy umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000,00 euro, należy dołączyć również dokumenty, na podstawie których wyłoniony został wykonawca, z którym podpisywana jest dana umowa (tj. w szczególności: zapytanie ofertowe, protokół z przeprowadzonej procedury zawierający min. zestawienie ofert, jakie wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego).

4.      Umowy w sprawie zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony chyba, że ustawa stanowi inaczej.

5.      Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.      Umowy, o których mowa w ust. 1 sporządza osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację zamówienia.

7.      Umowy, o których mowa w ust. 1 sporządzane są:

1) dla zamówień o wartości poniżej 30 tysięcy euro – w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, drugi egzemplarz dla Głównego Księgowego, trzeci egzemplarz stanowi załącznik do protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

2) dla zamówień o wartości równej i przekraczającej 30 tysięcy euro – w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, drugi egzemplarz dla Głównego Księgowego, trzeci egzemplarz stanowi załącznik do protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, czwarty egzemplarz dla jednostki odpowiedzialnej za realizację umowy

8.        Umowy podlegają obowiązkowi rejestracji w Rejestrze umów prowadzonym przez każdy z referatów udzielających zamówienia publicznego;

9.      Rejestr umów zawiera w szczególności:

1)       numer umowy,

2)       datę zawarcia umowy,

3)       nazwę (imię i nazwisko lub firma) i dane adresowe strony umowy,

4)       przedmiot umowy,

5)       wskazanie podstawy prawnej w oparciu, o którą umowa została zawarta,

6)       wskazanie osoby sprawującej nadzór nad prawidłową realizacją umowy.

10.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, stosownym zaproszeniu oraz wzorze umowy załączonym do wymienionych dokumentów, a także określił warunki dokonania takiej zmiany.

11. Wykonanie umowy odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy. Nadzór nad jej realizacją sprawuje pracownik właściwej komórki organizacyjnej. Do jego obowiązków należy w szczególności czuwanie nad prawidłowością realizacji umowy, sumowanie jednostek przedmiotu umowy w ramach 1 m-ca, roku oraz czasu obowiązywania umowy, a także pisemne informowanie kierownika Zamawiającego o wszelkich niezgodnościach w realizacji umowy.

12.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, którego wysokość zostaje zweryfikowana przez osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy.

13.   Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 9

1.  Do wszelkich nie uregulowanych kwestii w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące, a w szczególności:

         - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

            (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

         - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

            (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

         - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

            (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr1 – wzór wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 2 – wzór zapytania ofertowego.

Załącznik nr 2 a – wzór formularza asortymentowo – cenowego.

Załącznik nr 3 – wzór protokołu z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy.

Załącznik nr 4 – wzór protokołu w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 5 – wzór planu zamówień publicznych.

Załącznik nr 6 – wzór zlecenia.

Załącznik nr 7 – kwartalne zestawienie udzielonych w poszczególnych komórkach zamówień.

 

 

Załączniki

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - wniosek poniżej 30 tys euro (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2- zapytanie ofertowe (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a - formularz ofertowy (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - protokół z postępowania (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wniosek powyżej 30 tys euro (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - plan zamówień (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 zlecenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - kwartalne zestawienie udzielonych zamówień (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2014-05-23 08:47:24
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2014-05-23 08:52:07
Ostatnia zmiana:2015-11-16 16:37:13
Ilość wyświetleń:13942
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij