Zamknij okno Drukuj dokument

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

Ogłoszenie nr 510122020-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.

 

Gmina Raszyn: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 503439-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.1.2019.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu z podziałem na zadania: ZADANIE NR 1 – „Usługi telefonii komórkowej” ZADANIE NR 2 – „Usługi dostępu do internetu stacjonarnego dla Jednostek organizacyjnych” ZADANIE NR 3 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych” ZADANIE NR 4 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Raszynie” ZADANIE NR 5 – „Usługi dostępu do Internetu z użyciem łącza światłowodowego wraz z wykonaniem połączeń światłowodowych pomiędzy Urzędem Gminy Raszyn a jednostkami organizacyjnymi Urzędu”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 64211000-8

Dodatkowe kody CPV: 64212000-5, 64214200-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: ZADANIE NR 1 – „Usługi telefonii komórkowej”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 98637.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: POLKOMTEL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118018.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118018.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118018.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: ZADANIE NR 2 – „Usługi dostępu do internetu stacjonarnego dla Jednostek organizacyjnych”

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najbliższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: ZADANIE NR 3 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych”

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: ZADANIE NR 4 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Raszynie”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 50380.49
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Netia SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Poleczki 13
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29563.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29563.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29563.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: ZADANIE NR 5 – „Usługi dostępu do Internetu z użyciem łącza światłowodowego wraz z wykonaniem połączeń światłowodowych pomiędzy Urzędem Gminy Raszyn a jednostkami organizacyjnymi Urzędu”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22731.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Nitronet Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Bohaterów Września 9
Kod pocztowy: 02-389
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25299.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25299.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74685.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-06-17 14:28:18
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-06-17 14:28:47
Ostatnia zmiana:2019-06-17 14:28:59
Ilość wyświetleń:338