Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłaszenie konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2019

Wójta Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2019 rokuOGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1492 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2019:

  1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofertZadanie nr 1:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy.Zadanie nr 2:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃZadanie nr 1 - do kwoty 10 000,00 zł.Zadanie nr 2 - do kwoty 5 000,00 zł.  1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadania mają być realizowane w 2019 roku.  1. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  1. Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 03 lipca 2019 roku.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. TERMIN rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;  1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 5. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:  1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:


Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2018 poz. 1492 z późn. zm.).


  1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;


Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;


  1. sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 8.


Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2019", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki

załącznik nr 2 - wzór oferty (17.7kB)    
załącznik nr 3 - wzór rozliczenia (18.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-06-25 14:31:15
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-06-25 14:37:58
Ostatnia zmiana:2019-06-25 14:38:14
Ilość wyświetleń:590